Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2015

Dexmedetomidin v prevencii pooperačného delíria u kardiochirurgických pacientov

MUDr. Peter Čandík, PhD., MUDr. František Sabol, PhD., doc. MUDr. Pavol Török, CSc., MUDr. Boris Bilý, MUDr. Panayiotis Artemiou, PhD., MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MUDr. Viktória Kováčová

Delírium po kardiochirurgických operačných výkonoch je závažnou komplikáciou. Dexmedetomidin je vysokoselektívny, krátko účinkujúci, intravenózne aplikovateľný alfa-2-agonista, ktorý pôsobí protektívne na viaceré orgány vrátane srdca, mozgu, obličiek a pľúc. Predpokladá sa, že perioperačná aplikácia dexmedetomidinu by mala znížiť výskyt pooperačného delíria u kardiochirurgických pacientov. Táto práca predstavuje prospektívnu klinickú observačnú štúdiu. Klinická štúdia bola realizovaná v rámci pracoviska so zameraním na poskytovanie terciárnej úrovne zdravotnej starostlivosti v období od októbra 2013 do februára 2014. Štúdia pozostáva z dvoch konsekutívnych súborov, pričom do každého zo súborov bolo zaradených 250 po sebe nasledujúcich pacientov. Prvá skupina predstavuje kontrolnú skupinu a druhá skupinu s dexmedetomidinom. V druhej skupine bol pacientom perioperačne podávaný dexmedetomidin za účelom sedácie. Hlavným cieľom klinickej štúdie bolo sledovať výskyt delíria a identifikovať prediktory delíria, ako aj navzájom porovnať obe skupiny na základe incidencie delíria. Výskyt pooperačného delíria bol 5,2 % v skupine pacientov s perioperačne podaným dexmedetomidinom v porovnaní s 20,8 % incidenciou v kontrolnej skupine (p = 0,001). Prediktory pooperačného delíria v skupine s dexmedetomidinom predstavovali vek (p = 0,001) a vyššia hodnota EuroSCORE II (p = 0,035), dĺžka trvania mimotelového obehu (p = 0,018), dávka sufentanilu > 0,15 mg (p = 0,014) a kombinované operačné výkony s intervenciou na úrovni srdcových chlopní (p = 0,036). Realizácia multivariate analýzy so vzájomným porovnaním oboch skupín preukázala, že hlavné prediktory pooperačného delíria predstavujú vek (p = 0,001), hodnota EuroSCORE II (p = 0,001), dĺžka trvania mimotelového obehu (p = 0,001), dĺžka naloženia aortálnej svorky (p = 0,004), dávka sufentanilu (p = 0,010) a CABG (p = 0,015). Perioperačná sedácia dexmedetomidinom významne znižuje výskyt pooperačného delíria u pacientov po kardiochirurgických výkonoch. Perioperačná sedácia dexmedetomidinom by mala byť zvážená u každého pacienta plánovaného na kardiochirurgický operačný výkon.

Kľúčové slová: dexmedetomidin, prevencia, pooperačné delírium, kardiochirurgia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dexmedetomidine in the prevention of postoperative delirium in cardiac surgery patients

Post cardiac surgery delirium is a severe complication. Dexmedetomidine is a highly selective shorter acting intravenous alpha-2-agonist and has a protective effect on specific organs including the heart, brain, kidney and lungs. It was hypothesized that perioperative administration of dexmedetomidine would decrease the incidence of the postoperative delirium in cardiac surgery patients. This paper represents a prospective clinical observational study. It is single center study realized in a tertiary level of care facility from October 2013 to February 2014. Two consecutive groups of 250 consecutive patients took part in the study. The first was the control group and the second was the dexmedetomidine group. In second group, the patients received perioperative dexmedetomidine sedation. Main outcome of the measures was to observe the incidence of delirium and to identify any predictors of delirium and to compare the two groups based on the delirium incidence. The incidence of the delirium was 5.2 % in the dexmedetomidine group versus 20.8 % in control group (p = 0.001). Predictors of delirium in dexmedetomidine group were age (p = 0.001), higher EuroSCORE II value (p = 0.035), longer CPB time (p = 0.018), sufentanil dose > 0.15 mg (p = 0.014) and valve combined operations (p = 0.036). In multivariate analysis only age (p = 0.001) was predictor. Comparing the groups together predictors of delirium were age (p = 0.001), EuroSCORE II value (p = 0.001), CPB time (p = 0.001), ACC time (p = 0.004), sufentanil dose (p = 0.010), CABG (p = 0.015). Perioperative sedation with dexmedetomidine significantly decreases the incidence of postoperative delirium after cardiac surgery. Perioperative sedation with dexmedetomidine should be considered in every patient scheduled for cardiac surgery.

Keywords: dexmedetomidine, prevention, delirium, cardiac surgery.