Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2022

Aký je rozdiel medzi roztokmi Hartmann a Ringer laktát? Hartmannovo riešenie − priniesol laboratórium k posteli chorého dieťaťa

MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.

Alexis Frank Hartmann (1898 − 1964) bol americký lekár, ktorý prepojil pediatriu s klinickou biochémiou. Hartmann sa venoval výskumom zameraným na liečbu acidózy spôsobenú hypovolémiou, diabetom, infekciou s dehydratáciou u detí. Jeho najznámejším počinom je elektrolytový roztok a stratégia na podanie objemovej intravenóznej terapie na úpravu iónovej a acidobázickej dysbalancie pre dojčatá. Jeho riešenie je všeobecne známe ako Ringer´s laktát roztok alebo Hartmannov roztok. Vznikol v roku 1932 z pôvodného Ringerovho roztoku pridaním laktátu sodného. Hartmann s kolegami vyvinul techniku na meranie cukru v krvi detských pacientov – významný krok k objavu inzulínu. Bol jedným z prvých lekárov, ktorí použili inzulín pri liečbe hyperglykémie u dojčiat.

Kľúčové slová: Alexis Hartmann, Hartmannov roztok, acidóza u detí, laktát

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

What is the difference between Hartmann and Ringer΄s lactate solutions? Hartmann‘s solution - he brought the laboratory to the bed of a sick child

Alexis Frank Hartmann (1898-1964) was an American physician who connected pediatrics with clinical biochemistry. Hartmann has been researching the treatment of acidosis caused by hypovolemia, diabetes, and dehydrated infections in children. His best-known achievement is electrolyte solution and a strategy for administering bulk intravenous therapy to correct ionic and acid-base imbalance in infants. Its solution is generally known as Ringer‘s lactate solution or Hartmann‘s solution. It was formed in 1932 from the original Ringer‘s solution by the addition of sodium lactate. Hartmann and colleagues have developed a technique for measuring the blood sugar of pediatric patients

  • a significant step towards the discovery of insulin. He was one of the first doctors to use insulin to treat hyperglycemia in infants.

Keywords: Alexis Hartmann, Hatmann´s solution, acidosis and child, lactat