Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2021

Aktualizácia medzinárodných odporúčaní pre manažment sepsy a septického šoku (2021)

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Vladimír Hudák, PhD., MUDr. Judita Capková, PhD., MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, MUDr. Monika Grochová, PhD.

Približne vo štvorročných intervaloch od roku 2008 sú publikované odporúčania pre liečbu sepsy a septického šoku, ktoré v odbornej komunite vyvolávajú vždy mohutné diskusie. Autori predkladajú aktualizované odporúčania s komentovaním niektorých zmien pre súčasnú prax na Slovensku. Tieto odporúčania obsahujú spolu 93 bodov. V 19 bodoch ide o silné odporúčanie, no zároveň s vysokou úrovňou dôkazov sú len tri body. V prvom, že u dospelých so sepsou alebo septickým šokom sa na objemovú resuscitáciu neodporúča používať škroby. V druhom sa u dospelých so septickým šokom odporúča použiť noradrenalín ako liek prvej línie pred inými vazopresormi. A v treťom sa uvádza, že u dospelých so sepsou vyvolaným ARDS sa odporúča použiť stratégiu ventilácie s nízkym dychovým objemom (6 ml/kg) oproti postupu s veľkým dychovým objemom (> 10 ml/kg). Silných odporúčaní so strednou úrovňou dôkazov je 9, s nízkou 4 a s veľmi nízkou 3. Ostatné odporúčania sú ako návrhy a opierajú sa o dôkazy nižšej úrovne.

Kľúčové slová: sepsa, septický šok, odporúčané postupy, medicína založená na dôkazoch

Update of international recommendations for sepsis and septic shock management (2021)

Recommendations for the treatment of sepsis and septic shock have been published at approximately four-year intervals since 2008, which always provoke huge discussions in the professional community. The authors present updated recommendations commenting on some changes for current practice in Slovakia. These recommendations contain a total of 93 points. In 19 points it is a strong recommendation, but at the same time with the high quality of evidence there are only three points. First, the use of starches for volume resuscitation is not recommended in adults with sepsis or septic shock. In the second, in adults with septic shock, it is recommended to use norepinephrine as a first-line drug before other vasopressors. And the third states that in adults with sepsis-induced ARDS, it is recommended to use a ventilation strategy with a low tidal volume (6 ml/kg) as opposed to a procedure with a large tidal volume (> 10 ml/ kg). There are 9 strong recommendations with medium quality of evidence, 4 with low quality and 3 with very low. Other recommendations are suggestions and are based on lower quality evidence.

Keywords: sepsis, septic shock, guidelines, evidence based medicine