Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2013

Acidobázická rovnováha (acidobáza)

MUDr. Ján Kozánek

V súčasnosti sú používané tri prístupy v hodnotení porúch acidobázickej rovnováhy. Základom bikarbonátového prístupu je Henderson- -Hasselbalchova rovnica, ktorá odvodzuje zmeny pH od vzťahu koncentrácií HCO3 - ku H2CO3. Význam nebikarbonátových nárazníkov bol prvýkrát rozpoznaný Van Slykom a potom rozpracovaný Siggard-Andresenom et al., ktorí zaviedli koncept „Base excess“. Nedávno Stewart a Fencl navrhli a rozpracovali fyzikálno-chemický koncept založený na zákonoch elektroneutrality a zachovania masy riadením disiociácie vody. Každý z uvedených prístupov sa líši len v hodnotení metabolickej komponenty, všetky tri hodnotia pCO2 ako nezávislú variabilitu. Vzhľadom na to, že všetky tri prístupy plodia identické výsledky, k uľahčeniu našej práce v hodnotení acidobázických porúch by sme mali akceptovať diferenciu silných iónov (SID) a strong ion gap (SIG) ako spoločné platidlo medzi nimi.

Kľúčové slová: acidobázická rovnováha, bikarbonátový prístup, base – excess prístup, fyzikálno-chemický prístup, SID, SIG.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acid-base balance (acid-base)

There are three widely used approaches that describe acid-base abnormalities. The traditional bicarbonate approach has centered on the Henderson-Hasselbalch equation, relating pH to relative concentrations of HCO3 - to H2CO. The importance of nonbicarbonated buffers was recognised Van Slyke and then by Siggard-Anderson and coll., who developed the concept of base – excess. More recently, Stewart and Fencl proposed and developed the physical chemical concept based on the laws of electrical neutrality and conservation of mass governing water dissociation. Each approach differs only in assessment of the metabolic component, all three treat pCO2 as an independent variable. Because all three approaches give identical results, we should accept strong ion difference (SID), and strong ion gap (SIG) as „common currency“ between them.

Keywords: Acid-base balance, bicarbonate approach, base – excess approach, physical-chemical approach, SID, SIG.