Ambulantná terapia 1/2008

VYUŽITIE PROBIOTÍK V GYNEKOLÓGII PÔRODNÍCTVE

MUDr. Michal Kliment, CSc.

Autor uvádza prehľad publikovaných prác, ktoré charakterizujú súčasný pohľad na význam probiotických baktérií pre zdravie človeka. Spomína aj historický pohľad na objav významu probiotík pre medicínu, vývoj definície, doterajšie skúsenosti s ich využitím v gynekológii a pôrodníctve, ako aj experimentálne práce využívajúce genetické manipulácie s probiotikami pri prevencii prenosu HIV infekcie.

Kľúčové slová: probiotiká, pošvová biocenóza, slizničná imunita, prevencia v gynekológii a pôrodníctve

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

UTILIZATION OF PROBIOTICS IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Author gives an overview of published works characterizing present view on significance of probiotic bacteria for health of people. He mentions also historical view on discoveries regarding signification of probiotics in medicine, development of definition, present experiences with their utilization in obstetrics and gynecology, as well as experimental studies making use of genetic manipulations in prevention of HIV transmission.

Keywords: probiotics, vaginal biocenosis, mucous immunity, prevention in obstetrics and gynecology