Ambulantná terapia 3-4/2007

ÚČINNOSŤ A BEZPEČNOSŤ KOXIBOV

doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc., MUDr. Oľga Lukáčová, CSc.

Koxiby sú špecifické inhibítory cykloxygenázy-2, ktoré majú analgetický a antiflogistický účinok porovnateľný s neselektívnymi nesteroidovými antiflogistikami a majú preukázateľne nižší výskyt gastrointestinálnych nežiaducich účinkov. V reumatológii sú indikované predovšetkým u pacientov s reumatoidnou artritídou a osteoartrózou, ktorí majú anamnézu endoskopicky verifikovaných gastroduodenálnych vredov v ostatných piatich rokoch alebo sú súčasne liečení glukokortikoidmi, prípadne antikoagulanciami. Pre riziko kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov sú koxiby kontraindikované u pacientov s ischemickou chorobou srdca a cievnou mozgovou príhodou. V súčasnosti viaceré štúdie potvrdzujú, že kardiovaskulárne a renálne nežiaduce účinky sa vyskytujú nielen pri koxiboch, ale aj pri neselektívnych nesteroidových antiflogistikách. Stupeň kardiovaskulárnej toxicity je medzi jednotlivými koxibmi a neselektívnymi nesteroidovými antiflogistikami rôzny.

Kľúčové slová: nesteroidové antiflogistiká, koxiby, inhibítory COX-2, gastrointestinálne nežiaduce účinky a kardiovaskulárne nežiaduce účinky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EFFECTIVITY AND SAFETY OF COXIBS

Coxibs are specific inhibitors of cyclooxygenases-2, which have analgetic and antiflogistic effect comparable to non-selective non-steroidal antiflogistics and have detectably lower incidence of gastrointestinal adverse effects. In rheumatology they are indicated mainly for patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis, with history of endoscopically verified gastroduodenal ulcers in the last five years, or they are simultaneously treated with glucocorticoids, or anticoagulants. Because of the risk of cardiovascular adverse effects coxibs are contraindicated in patients with ischemic heart disease and stroke. More studies these days confirmed, that there is also incidence of cardiovascular and renal adverse effects by non-selective non-steroidal antiflogistics. The degree of cardiovascular toxicity among the specific coxibs and non-selective non-steroidal antiflogistics differs.

Keywords: non-steroidal antiflogistics,coxibs, COX-2 inhibitors, gastrointestinal adverse effects and cardiovascular adverse effects