Ambulantná terapia 2/2008

OSTEOARTRÓZA – KOMPLEXNÁ KONZERVATÍVNA LIEČBA

MUDr. Boris Šteňo, PhD., MUDr. Emőke Šteňová, PhD., Róbert Brnka

Osteoartróza (OA) je najčastejšie degeneratívne ochorenie kĺbov. Napriek heterogénnej etiológii (príčin primárnej a sekundárnej OA) je priebeh ochorenia po stránke patofyziologického a klinického priebehu, ako aj vývoja röntgenologických zmien pomerne podobný. Pri OA dochádza k vzniku nerovnováhy medzi anabolickými a degradačnými pochodmi v kĺbnej chrupke, pričom prevládne jej degradácia. Rozvoj sekundárnych regeneratívnych zápalových zmien sprevádza progresiu ochorenia. Ovplyvnenie OA skupinou nefarmakologických a farmakologických modalít, zachytenie prvých príznakov ochorenia, jeho diagnostika a následná spolupráca s lekárom špecialistom, ako aj sledovanie kompliancie pacienta, je v rukách všeobecného lekára.

Kľúčové slová: osteoartróza, farmakologická a nefarmakologická liečba, starnutie populácie, komplexná starostlivosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OSTEOARTHRITIS – COMPLEX CONSERVATIVE TREATMENT

Osteoarthritis (OA) is the most common degenerative joint disease. In spite of heterogenic etiology (causes of primary and secondary OA) is the course of affection from the pathophysiologic, clinical and radiological aspects quite uniform. OA leads to a state, where it comes to imbalance between anabolic and reduction process in the joint cartilage and degradation dominates. Development of secondary regenerative – inflammatory changes – follows the evolution of the disease. Affection of the morbidity with a group of nonpharmacologic and pharmacologic therapy, diagnosis by the first signs of disease, further cooperation with other specialists in treatment, follow up of patient compliance is in the hands of general practitioner.

Keywords: osteoarthritis, pharmacologic and nonpharmacologic therapy, aging of the population, complex management