Ambulantná terapia 1/2008

MOŽNOSTI PREVENCIE A LIEČBY PRIMÁRNEJ OSTEOPORÓZY V AMBULANCII LEKÁRA PRVÉHO KONTAKTU

MUDr. Emőke Šteňová, MUDr. Boris Šteňo, PhD., MUDr. Lahim Baqi

Osteoporóza je systémové ochorenie skeletu charakterizované nerovnováhou kostnej prestavby v zmysle prevažujúcej osteoresorpcie nad novotvorbou kosti. Dôsledkom týchto zmien dochádza k úbytku kostnej hmoty a strate pevnosti kosti s následným zvýšením rizika zlomeniny. Výskyt primárnej osteoporózy je výrazne vyšší v porovnaní so sekundárnou osteoporózou, ktorá vzniká ako dôsledok inej základnej choroby alebo vonkajších vplyvov. Z tohto dôvodu je dôležitá prevencia a liečba rizikových pacientov na všetkých úrovniach zdravotnej starostlivosti, tak v ambulancii prvého kontaktu, ako aj v spolupráci so špecialistami - osteológmi. V nasledujúcom príspevku by sme chceli poukázať na možnosti ovplyvnenia stavu skeletu pacientov v ambulancii praktického lekára. Nakoľko práca presahuje možnosti podrobnej analýzy antiosteoporotík, špecifikám tejto liečby sa budeme venovať pri inej príležitosti.

Kľúčové slová: primárna osteoporóza, rizikové faktory, vitamín D, vápnik

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PREVENTION AND TREATMENT OF PRIMARY OSTEOPOROSIS IN GENERAL PRACTICE

Osteoporosis is a systemic skeletal disease characterized with dysbalance of bone turnover that resulting in increased bone resorption over bone formation. Due to these changes the outcome is loss of bone tissue with decreased bone stiffness and increased risk of fractures. The incidence of primary osteoporosis is much higher compared to secondary osteoporosis, which starts as consequence of other basic disease or external influence. The prevention and therapy of patients at risk at all health care levels - general practitioners and also with cooperation with specialists in osteology - is very important. In this paper we would like to point out the possibilities to influence the skeletal status of patients in the clinic of GP. Due to the fact, that detailed analysis of antiosteoportic therapy would overgrow extent of this work, we would address this issue by another occasion.

Keywords: primary osteoporosis, risk factors, vitamin D, calcium