Ambulantná terapia 1/2008

KLINICKY IZOLOVANÝ SYNDRÓM A SCLEROSIS MULTIPLEX

doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

Sclerosis multiplex (SM) je chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému s typickou deštrukciou myelínových pošiev, s o p v a s a i n e r o h c o t n e m ž a n a M . u i c k n u f s y d ú k c i g o l o r u e n u n v í s e r g o r p ú j u b o s ô p s é r o t k , y t a r t s j e n l á n o x a i m a ň p u t s i m y n z ô r a u o z ó i l g ledných rokoch zásadne zlepšil, vďaka zavedeniu liekov modifikujúcich priebeh ochorenia do klinickej praxe. V súčasnosti je celosvetovo prijatý koncept včasnej imunomodulačnej liečby interferónmi beta zahájenej už po prvej demyelinizačnej príhode / klinicky izolovanom syndróme (CIS – Clinically Isolated Syndrome), s vysokým rizikom rozvoja do klinicky potvrdenej SM. V práci je podaný prehľad najčastejších foriem CIS, typických pre SM a možnosti ich diferenciálnej diagnostiky.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, klinicky izolovaný syndróm, včasná imunomodulačná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CLINICALY ISOLATED SYNDROME AND SCLEROSIS MULTIPLEX

Multiple Sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disorder of the central nervous system characterised by destruction of the myelin sheaths, gliosis and varying degrees of axonal loss resulting in progressive neurological dysfunction. The management of MS has improved dramatically in the last years, with the introduction of a number of disease-moddifying therapies. At present time, worldvise there are accepted the concept of the early immunomodulatory treatment of MS by interferons beta – iniciated after the first demyelinatig event / clinicaly isolated syndrome (CIS) with high risk to conversion to clinically definitive MS. In this work there are presented the most frequent types of CIS, typical for MS and the possibilities of their differential diagnosis.

Keywords: sclerosis multiplex, clinically isolated syndrome, early immunomodulatory treatment