Ambulantná terapia 3-4/2007

KARCINÓM KRČKA MATERNICE A HPV INFEKCIA

MUDr. Mikuláš Redecha, doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., doc. MUDr. Mikuláš Korbeľ, CSc.

Základným etiologickým faktorom karcinómu maternicového krčka je sexuálne prenosná infekcia HPV. Aj pri existencii účinných skríningových metód na včasnú diagnostiku ochorenia je jeho incidencia stále vysoká. V súčasnosti sa možnosti prevencie rakoviny maternicového krčka rozširujú o účinnú vakcináciu proti HPV. V neďalekej budúcnosti tak bude možné podstatne znížiť výskyt tohto ochorenia. Svoje miesto v prevencii však stále budú mať aj klasické prebioptické diagnostické metódy.

Kľúčové slová: karcinóm maternicového krčka, HPV, vakcinácia, skríning

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CERVICAL CARCINOMA AND HPV INFECTION

The sexually transmitted HPV infection is the fundamental etiological factor of cervical carcinoma. Its incidence is still high despite of all the effective screening methods meant for its early diagnostics. Today the possibilities of uterine cervix carcinoma prevention are enhanced by effective vaccination against HPV. Thus, in the near future, we will be able to reduce the incidence of this disease. However, the classical prebioptical diagnostic methods will still have their place in the prevention of the disease.

Keywords: cervical carcinoma, HPV, vaccination, screening