Ambulantná terapia 2/2008

IMUNOMODULÁTORY Z BAKTÉRIÍ – PRIRODZENÁ PODPORA TELU VLASTNÝCH OBRANNÝCH MECHANIZMOV

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Obranyschopnosť vyšších organizmov je univerzálny homeostatický systém, ktorého porucha môže mať rôzne klinické následky, najčastejšie sa však prejaví recidivujúcimi infekčnými epizódami, predovšetkým dýchacích ciest. Existuje konkrétna skupina ochorení, pri ktorých každá infekcia môže znamenať väčšie alebo menšie zhoršenie prognózy (chronická obštrukčná choroba pľúc, astma, intersticiálne pľúcne procesy, cystická fibróza, bronchiektázie). Cez pochopenie úlohy mikroorganizmov pri vývoji imunitného systému vyšších organizmov a ich esenciálne pôsobenie na neadaptívnu imunitu poukazujeme na možnosť použitia baktériových imunomodulátorov v prevencii infekčných exacerbácií týchto ochorení. Racionálne používanou imunoterapiou vychádzajúcou z princípov medicíny založenej na dôkazoch môžeme významne zlepšiť prognózu pacientov s týmito chronickými celoživotnými ochoreniami.

Kľúčové slová: bakteriálne imunomodulátory, neadaptívna imunita, chronické respiračné choroby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BACTERIAL IMMUNOMODULATORS – SUPPORT OF NATURAL BODY DEFENCE MECHANISMS

Of Defensiveness of macro-organisms is a universal homeostatic system. Its malfunction or failure may have different clinical consequences – most of all expressed as infectious complications, the respiratory system the most. Particular group of patients exists in which every infection represents more or less deterioration of prognosis (chronic obstructive pulmonary disease, asthma, interstitial lung diseases, cystic fibrosis, bronchiectases). Through understanding of the role of microorganisms in the development of human immune system ant those essential role in non-adaptive immunity we point out utilisation of bacterial immunomodulators in the prevention of infectious exacerbations of these diseases. Rational and proper use of immunotherapy coming out from evidence-based medicine can significantly improve prognosis of patients with these chronic lifelong diseases.

Keywords: bacterial immunomodulators, non-adaptive immunity, chronic respiratory diseases