Ambulantná terapia 4/2008

DOMÁCA OXYGENOTERAPIA – RÔZNE CHOROBY, RÔZNE INDIKÁCIE, RÔZNE CIELE

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Domáca oxygenoterapia má pri rôznych ochoreniach rôzne ciele a rôzne indikácie. Tento prehľad sa zaoberá domácou oxygenoterapiou pri dvoch bežných pľúcnych ochoreniach – chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) a karcinóme pľúc. Pri CHOCHP je dlhodobá domáca oxygenoterapia (DDOT) život zachraňujúcou liečbou u pacientov s pokojovou hypoxémiou. Hlavným cieľom DDOT pri CHOCHP je teda predĺženie prežitia chorých. Pri pokročilom karcinóme pľúc je hlavný cieľ domácej a obyčajne intermitentnej oxygenoterapie paliácia ťažkej dýchavičnosti. Obe ochorenia majú spoločný hlavný etiologický faktor, ktorý je dobre známy a predsa nedostatočne obmedzený.

Kľúčové slová: kyslík, liečba, chronická obštrukčná choroba pľúc, karcinóm pľúc, dýchavičnosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HOME OXYGEN THERAPY – DIFFERENT DISEASES, DIFFERENT INDICATIONS, DIFFERENT AIMS

There are different aims and indications for home oxygen therapy in different diseases. This overview deals with home oxygen therapy in two common lung diseases – chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and lung cancer. Long term oxygen therapy (LTOT) is a life saving treatment for patients with COPD and resting hypoxemia. Thus the main purpose of LTOT in COPD is prolongation of survival. The main purpose of home and usually intermittent oxygen therapy in advanced lung cancer is palliation of severe dyspnea. Both diseases are caused mainly by etiological factor which is well-known, still not enough restricted.

Keywords: oxygen, therapy, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer, dyspnea