Všeobecné informácie
Online

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XIV. ročník

Pôvodný termín konania:

23. - 24. október 2020

Termín dostupnosti online verzie:

9. november 2020

Organizátor:

Slovenská neurologická spoločnosť SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Záznam podujatia

Dovoľujeme si Vás informovať, že záznamy prednášok podujatia Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XIV. ročník sú dostupné na našom on-line module https://mudr.online/podujatia/sympozium-praktickej-neurologie-neurologia-pre-prax-xiv-rocnik

Zborník abstraktov
Zborník abstraktov na stiahnutie
AD testy

AD testy k podujatiu Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XIV. ročník sú dostupné na našom on-line module https://mudr.online/podujatia/sympozium-praktickej-neurologie-neurologia-pre-prax-xiv-rocnik.

Možnosť vyplniť AD testy máte do 22. mája 2021.

Program
Stiahnutie programu podujatia:

Celý program kongresu si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program sympózia Sympózium praktickej neurológie, XIV ročník - na stiahnutie

Program podujatia:

Odborný program

Blok sclerosis multiplex

Blok podporený spoločnosťou Merck

Garant: doc. MUDr. V. Donáth., CSc.

 • Donáth V.: Úvodné slovo – Delphi konsenzus liečby kladribín tabletami
 • Szilasiová J.: Sclerosis multiplex – súčasná liečba podľa mechanizmu účinku
 • Orosová J.: Imunologické aspekty liečby SM (COVID-19 a vakcinácia)
 • Kantorová E.: Skúsenosti so selektívnou imunorekonštitučnou liečbou – kazuistiky

Blok NOAK

Blok podporený spoločnosťou Bayer

Garant: prof. MUDr. P. Turčáni, PhD., FAAN

 • Turčáni P.: Aký prínos má duálna antitrombotická liečba u pacientov s CAD a PAD v prevencii aterotrombotických príhod?”
 • Nosáľ V.: Indikačné kritériá duálnej liečby rivaroxaban 2,5 mg 2-krát denne + ASA ako reflexia výsledkov štúdie COMPASS

Blok detskej neurológie

Blok podporený spoločnosťou Biogen

Garant: MUDr. M. Kolníková, PhD.

 • Kolníková M., Viestová K., Balážová P., Okáľová K., Lazarová E.: SMA – skúsenosti s liečbou nusinersenom v SR
 • Viestová K., Balážová P., Kolníková M.: Klinický obraz a liečba symptomatických pacientov s SMA – praktické postupy a kazuistiky
 • Surgošová J., Balažovjechová K., Kolníková M.: Praktické skúsenosti s liečbou SM 

Blok extrapyramídových ochorení

Blok podporený spoločnosťou Desitin

Garant: prof. MUDr. J. Benetin CSc.

 • Benetin J.: Ako liečiť pacienta v pokročilom štádiu Parkinsonovej choroby
 • Kušnírová A.: Manažment axiálnych príznakov Parkinsonovej choroby
 • Minár M.: Spánkové poruchy pri extrapyramídových ochoreniach

Blok cievnych mozgových príhod

Blok podporený spoločnosťou Pfizer

Garant: prof. MUDr. Z. Gdovinová, PhD.

 • Gdovinová Z.: Antikoagulačná liečba v prevencii cievnej mozgovej príhody – súčasný stav
 • Viszlayová D.: Intenzifikovaná statínová liečba a jej postavenie v sekundárnej prevencii CMP

Blok epilepsie

Blok podporený spoločnosťou UCB

Garant: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

 • Donáth V.: Závažnosť generalizovaných záchvatov a riziko SUDEPu
 • Feketeová E.: Fokálne záchvaty s generalizáciou – ako na ne?
 • Hofericová B.: Ako liečiť pacientov s fokálnymi záchvatmi? Výber kazuistík

Neurochirurgický blok

Garant: MUDr. J. Šulaj, PhD.

 • Šulaj J., Lukáč M., Hrubá T.: Intrakraniálne meningeómy, možnosti liečby a indikačné kritériá
 • Jankovič P., Šulaj J., Patráš F., Galanda M., Okapec S.: Chirurgická liečba mozgových aneuryziem a arteriovenóznych malformácií
 • Kňazovický L., Šulaj J., Lukáč M., Suchý T.: Inštrumentované operácie chrbtice na našom pracovisku

Blok RTG

Garant: MUDr. T. Hrubá

 • Spurný M., Miština L., Hrubá T.: Význam magnetickej rezonancie v diagnostike demencií
 • Hrubá T., Novotná K., Spurný M.: Cerebrálna amyloidná angiopatia 
 • Opravil Z., Okapec S., Žilinčan M.: Disekcie mozgových tepien 

Blok bolesti hlavy

Sekundárne bolesti hlavy

Garant: MUDr. A. Petrovičová

 • Martinková J.: Bolesť hlavy a Parkinsonova choroba
 • Kováčová S.: Bolesť hlavy a sclerosis multiplex
 • Hofericová B.: Bolesť hlavy a epilepsia
 • Sivák Š.: Bolesť hlavy a trauma hlavy a krku

Varia

 • Laurincová S.: Praktické skúsenosti s liečbou teriflunomidom

Prednáška podporená spoločnosťou Sanofi Genzyme

 • Patarák M.: Bezpečná cesta z úzkosti

Prednáška podporená spoločnosťou Schwabe

 • Donáth V.: Liečba najčastejších symptómov sclerosis multiplex

Prednáška podporená spoločnosťou Biogen

 • Okálová K.: SMA v dospelosti

Prednáška podporená spoločnosťou Biogen

 • Donáth V.: Novinky v liečbe SM

Prednáška podporená spoločnosťou Novartis

 • Petrovičová A.: Erenumab – od teórie k praxi

Prednáška podporená spoločnosťou Novartis

 • Klímová E.: Význam sledovania séroprevalencie protilátok proti JC vírusu v manažmente dlhodobej liečby natalizumabom u pacientov so SM

Prednáška podporená spoločnosťou Biogen

 • Macejová Ž.: Axiálne spondylartropatie: Od ,,spletitej“ diagnózy k elegantnej liečbe

Prednáška podporená spoločnosťou UCB

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

Podujatie podporili

Podujatie podporili

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať