Všeobecné informácie
Online

Bratislavské onkologické dni, LVII. ročník

Pôvodný termín konania:

1. - 2. október 2020

Termín dostupnosti online formy:

19. október 2020

Organizátor:

Slovenská onkologická spoločnosť SLS

Odborný garant:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Záznam podujatia

Dovoľujeme si Vás informovať, že záznamy prednášok podujatia Bratislavské onkologické dni, LVII. ročník sú dostupné na našom on-line module https://mudr.online/podujatia/bratislavske-onkologicke-dni-lvii-rocnik

Zborník abstraktov
Zborník abstraktov na stiahnutie
AD testy

AD testy k podujatiu Bratislavské onkologické dni, LVII. ročník sú dostupné na našom on-line module https://mudr.online/podujatia/bratislavske-onkologicke-dni-lvii-rocnik.

Možnosť vyplniť AD testy máte do 8. mája 2021.

Program
Časový harmonogram programu:

Zmeny v programe sú vyhradené. Program bude revidovaný podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a účasti prednášajúcich.

ŠTVRTOK, 1. október 2020

Hlavná téma: ŽIVOT PO ONKOLOGICKEJ LIEČBE

7.30 Registrácia

8.30 Otvorenie

8.45 – 10.15 1. BLOK - Stav onkológie na Slovensku a vo svete

Predsedajúci: Rečková M., Špánik S.

8.45 – 9.00 Špánik S.: Správa prezidenta SOS

9.00 – 9.15 Rečková M: Výročná správa o stave onkológie na Slovensku v roku 2019

9.15 – 9.30 Mego M.: Pokroky vo svetovej onkológii 2020

9.30 – 9.45 Wagnerová M.: Súčasný stav sekcie geriatrickej onkológie v SR

9.45 – 10.15 Mladosievičová B.: Plenárna prednáška – Starostlivosť o onkologických pacientov po absolvovaní onkologickej liečby

10.15 – 10.30 Prestávka

10.30 – 12.00 2. BLOK - Neskorá toxicita pri vybraných malignitách

Predsedajúci: Drgoňa Ľ., Kolenová A.

10.30 – 10.45 Chovanec M.: Neskorá toxicita liečby germinatívnych nádorov

10.45 – 11.00 Drgoňa Ľ.: Neskorá toxicita liečby lymfómov

11.00 – 11.15 Kolenová A.: Neskorá toxicita liečby detských malignít

11.15 – 11.30 Kopajová J.: Neskorá toxicita liečby karcinómu prsníka

11.30 – 11.45 Ladická M.: Neskorá toxicita po vysokodávkovanej chemoterapii s transplantáciou krvotvornými bunkami

11.45 – 11.55 Rečková M.: Ukončenie sledovania onkológom a preradenie do starostlivosti VLD

11.55 – 12.00 Diskusia

12.00 – 12.15

 • Odovzdanie diplomov recipientom NOI grantov na zahraničné stáže
 • Predstavenie publikácie Špeciálna onkológia – Dalibor Ondruš

12.15 – 13.15 Majú encorafenib a binimetinib pridanú hodnotu u pacientov s BRAF mutáciou pri malígnom melanóme?

Sympózium podporené spoločnosťou Pierre Fabre

 • Môžu nejaké pacientky profitovať vo včasnom štádiu karcinómu prsníka z predĺženej adjuvantnej liečby?
 • Prelomové prežívanie u pacientov s BRAF mutáciou pri kolorektálnom karcinóme

13.15 – 14.20 Obed

14.20 – 15.20 Personalizovaná liečba včasného HER2+ karcinómu prsníka. Nové možnosti v oblasti onkologických registrov

Sympózium podporené spoločnosťou Roche

Predsedajúci: Špánik S.

 • Andrašina I.: Optimalizácia liečby včasného HER2 pozitívneho karcinómu prsníka
 • Filipek V.: Nové možnosti v oblasti onkologických registrov

Diskusia – Špánik S., Filipek V.

15.20 – 16.35 3. BLOK – EXPERIMENTÁLNA ONKOLÓGIA

Predsedajúci: Chovanec M., Celec P., Mego M.

15.20 – 15.35 Borbélyová V., Renczés E., Chovanec M., Mego M., Celec P.: Prechodný účinok chemoterapie používanej pri liečbe rakoviny semenníkov na správanie laboratórnych myší

15.35 – 15.50 Ukropec J.: Pohybová intervencia u TGCTs survivors, vlastné dáta

15.50 – 16.00 Buociková V., Miklíková S., Cihová M., Matúšková M., Kučerová L., Gábelová A., Smolková B.: Epigenetická terapia rakoviny prsníka

16.00 – 16.10 Durdík M., Marková E., Košík P., Gulati S., Jakl L., Vigašová K., Bérešová K., Fekete M., Závacká I., Pobijaková M., Belyaev I.: Individuálna rádiosenzitiva u pacientok s rakovinou prsníka

16.10 – 16.20 Čierniková S., Števurková V., Chovanec M., Mego M.: Mikrobióm a neskorá toxicita protinádorovej terapie

16.20 – 16.35 Diskusia

16.35 – 16.45 Prestávka

16.45 – 18.15 4. BLOK - Varia I

Predsedajúci: Beržinec P.

16.45 – 16.55 Zálešáková J.: Kúpeľná starostlivosť po ukončení onkologickej liečby

16.55 – 17.10 Ukropcová B., Krumpolec P., Schön M., Škultetyová M., Oliva V., Sedliak M., Chovanec M., Mego M., Ukropec J.: Význam pohybovej aktivity pri zmierňovaní prejavov neskorej toxicity CHT u pacientov vyliečených z TGCT

17.10 – 17.20 Jakubechová J., Furdová A., Smolková B., Altaner Č.: Sekretóm samovražedným génom yCD: UPRT transdukovaných buniek malígneho melanómu uveyako potenciálna personalizovaná terapia metastáz

17.20 – 17.30 Kašperová B.: Spirituálne potreby pacienta z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch

17.30 – 17.40 Beržinec P.: Smoking cessation

17.40 – 17.50 Vasiľková L.: Psychologická starostlivosť o survivors

17.50 – 18.00 Paulová P., Schön M., Cehulová K., Oliva V., Sedliak M., Chovanec M., Mego M., Ukropec J., Ukropcová B.: Výživa onkologických pacientov a nutričné špecifiká u TGCTs survivors

18.00 – 18.15 Diskusia

18.15 – 19.15 Aké sú súčasné možnosti liečby ALK+ pokročilého NSCLC?

Sympózium podporené virtuálnou formou spoločnosti Takeda

 • Mazal J.: Aktuálne možnosti diagnostiky a liečby pacientov s ALK+ NSCLC

19.15 Večera

PIATOK, 2. október 2020

Hlavná téma: PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA

7.30 Registrácia

8.00 – 9.30 5. BLOK - Personalizovaná medicína a diagnostika

Predsedajúci: Čermák M., Plank L.

8.00 – 8.15 Andrašina I.: Personalizovaná medicína v onkológii v roku 2020

8.15 – 8.30 Plank L.: Prediktívne faktory v personalizovanej medicíne z pohľadu patológa

8.30 – 8.45 Čermák M.: Nové molekulárne metódy v personalizovanej medicíne

8.45 – 9.00 Minárik G.: Sekvenovanie budúcej generácie (Next generation sequencing, NGS)

9.00 – 9.15 Bodnár J.: Tekutá biopsia (Liquid biopsy)

9.15 – 9.30 Diskusia

9.30 – 10.30

Sympózium podporené spoločnosťou Merck Sharp & Dohme

Predsedajúci: Beržinec P.

 • Godál R.: Imunoterapia v liečbe pokročilého melanómu
 • Urda M.: Prehľad imunoterapie v liečbe NSCLCDiskusia

10.30 – 10.45 Prestávka

10.45 – 12.45 6. BLOK - Personalizovaná liečba pri vybraných malignitách

Predsedajúci: Bystrický B., Šufliarsky J.

10.45 – 11.00 Beržinec P.: Personalizovaná medicína pri nádoroch pľúc

11.00 – 11.15 Bystrický B.: Personalizovaná medicína pri nádoroch GIT-u

11.15 – 11.30 Mriňáková B., Vertáková Krakovská B.: Personalizovaná medicína pri karcinóme prsníka

11.30 – 11.45 Šufliarsky J.: Personalizovaná liečba pri gynekologických malignitách

11.45 – 12.00 Vranovský A.: Personalizovaná medicína pri malígnych lymfómoch

12.00 – 12.15 Rejleková K.: Personalizovaná liečba urogenitálnych malignít

12.15 – 12.30 Wagnerová M., Garanová H.: Imunoterapia v starobe

12.30- 12.45 Diskusia

12.45 – 14.05 Význam cielenej terapie malígneho melanómu a súčasný „zlatý štandard“ liečbyHR+, HER2- pokročilého karcinómu prsníka

Sympózium podporené spoločnosťou Novartis

Predsedajúci: Šufliarsky J.

 • Plank L.: Možnosti a problémy štandardizovaného testovania prediktívne relevantných genetických alterácií bioptických vzoriek pacienta s malígnym melanómom
 • Godál R.: Prínos adjuvantnej liečby u pacientov s malígnym melanómom s prítomnou mutáciou génu BRAF
 • Andrašina I.: Odporúčania pre liečbu HR+, HER2- pokročilého karcinómu prsníka vs. slovenská realita
 • Vertáková Krakovská B.: Sú všetky inhibítory CDK4/6 rovnaké?

14.05 – 15.05 Obed

15.05 – 16.35 7. BLOK – VARIA I

Predsedajúci: Andrašina I., Wagnerová M., Šálek T.

15.05 – 15.20 Mravec B.: Stres a nádorové choroby: neurobiologický pohľad

15.20 – 15.35 Crevenna R.: Cancer rehabilitation and excercise as an integral part of cancer care – an Austrian situation point of view

15.35 – 15.50 Ligibel J.: Diet and excercise for cancer prevention and control

15.50 – 16.05 Podoba J.: Vplyv klinického obrazu a priebehu medulárneho karcinómu štítnej žľazy na jeho pooperačný manažment

16.05 – 16.20 Tomek D., Bošiaková S., Nevrlová D.: Systém onkologickej starostlivosti a manažment pacientky s karcinómom prsníka z pacientskeho pohľadu

16.20 – 16.35 Diskusia

16.35 – 16.50 Prestávka

16.50 – 18.008. BLOK – VARIA II

Predsedajúci: Bella V., Chovanec J.

16.50 – 17.00 Doležal P.: Kvalita života pacientov so zhubnými nádormi hlavy a krku

17.00 – 17.10 Richter I., Dvořák J., Šámal V., Bartoš J.: Personalizovaná léčba metastatického kastračně rezistentního karcinómu prostaty

17.10 – 17.20 Litvín I., Sirotný E.: Endovaskulárna liečba pri urgentných stavoch v onkológii, prehľad a kazuistiky

17.20 – 17.30 Kozák J., Šurkala J., Bízik I.: Mikrochirurgia v liečbe nádorov miechy

17.30 – 17.40 Novisedláková M.: Personalizovaná medicína a karcinóm pankreasu

17.40 – 17.50 Pochop L., Sláma O.: Konopí pro léčebné použití – zkušenosti z Masarykova onkologického ústavu

17.50 – 18.00 Diskusia

18.00 – 18.20 Diskusia pri posteroch

18.20 Záver podujatia

Posterová sekcia
Informácie

POSTEROVÁ SEKCIA

 1. Bók J., Tomek D. – Výnimky na úhradu liekov
 2. Boleková V., Chlebcová V., Naništová E. – Depresia a úzkosť odliečených onkologických pacientov
 3. Bošiaková S., Tomek D. – Manažment onkologického pacienta
 4. Hunáková Ľ., Zvarík M., Majerová K., Meštanik M., Bella V., Tonhajzerová I. – Neinvazívne hodnotenie aktivity ANS u pacientok s karcinómom prsníka
 5. Chlebcová V., Boleková V., Naništová E. – Kvalita života pacientok po liečbe rakoviny prsníka
 6. Chovanec M. – Neskorá toxicita liečby pri germinatívnych nádoroch testis
 7. Ondruššek R. – CD9 a CD29 - sľubné prognostické markery pri triple negatívnych mamárnych karcinómoch (imunohistochemická štúdia)
 8. Puchá N., Tomek D. – Návrh financovania doplatkov pre pacientov, na ktorých sa vzťahuje ochranný limit na základe verejného zdravotného poistenia v SR
 9. Rejleková K. – Choriokarcinómový syndróm pri pokročilých testikulárnych geminatívnych nádoroch. Skúsenosti zo stáže v Memorial Sloan Kettering Cancer Center, NY, USA. (NOI grant č. 20190826/SVKNOI/1)
 10. Švajdová M. – Reiradiácia rekurentných nádorov hlavy a krku v kombinácii s checkpoint inhibítormi. Skúsenosti zo stáže v James Cancer Hospital, Ohio, USA (NOI grant č. 20191111/SVKNOI/3)
 11. Valenčíková R., Lohajová Behulová R. – Cirkulujúca nádorová DNA ako biomarker monitoringu pacientov s metastatickým karcinómom kolorekta
Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, + 421 903 452 654, horakova@solen.sk

Podujatie podporili

Podujatie podporili

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať