Via practica 7-8/2006

Zlepšenie diagnostiky demencie v primárnej praxi

MUDr. Tatiana Hanisková

Demencia je syndróm, ktorý vzniká následkom ochorenia mozgu, obvykle chronického alebo progredujúceho charakteru, u ktorého dochádza k narušeniu mnohých vyšších kôrových, predovšetkým kognitívnych funkcií. táto porucha interferuje s aktivitami bežného života. Prevalencia narastá exponencionálne s predlžujúcim sa vekom ľudskej populácie. najčastejšie sa vyskytujúca alzheimerova choroba predstavuje základnú príčinu smrti. táto diagnóza je často podceňovaná, či už z dôvodu nezáujmu nás lekárov alebo bagatelizovania zo strany samotného pacienta alebo rodiny. Vedecké poznatky však aj v tejto oblasti postúpili a tým aj pravdepodobnosť priaznivého ovplyvnenia tohto zdĺhavého ochorenia. Práve včasnou diagnostikou a následnou liečbou možno zlepšiť kvalita života postihnutých ako aj ich opatrovateľov.

Kľúčové slová: demencia, kognitívne funkcie, SMMSe.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS OF DEMENTIA IN PRIMARY CARE

Dementia is progressive deterioration in intellectual function and other cognitive skills, leading to decline in the ability to perform activities of daily living. the prevalence of dementia increases exponentially with increasing age of population. the most common occuring alzheimer‘s diseases is the most basic underlying cause of death. this diagnosis is underestimated, either from a lack of interest of our physicians or from diminishing of the significance from the patient or his family. Scientific knowledge in this area have progressed and will have a positive influence on this disease. the diagnosis and the treatment will improve the quality of life of patients and their caretakers.

Keywords: dementia, cognitive skills, SMMSe.