Via practica 2/2007

Závratové stavy u ľudí vyššieho veku

MUDr. Milan Jäger

Pocity ako porucha rovnováhy, závrat, strata orientácie v priestore patria medzi najnepríjemnejšie príznaky. Vyskytujú sa v každom veku a určitú skúsenosť behom života s nimi má skoro každý, ale vo vyššom veku sú veľmi bežné a časté. Z roka na rok pribúda obyvateľov vyšších vekových skupín, a tak rastie aj počet pacientov so závratovými stavmi v ambulancii praktického lekára. Práca si nekladie za cieľ vyčerpávajúcim spôsobom pokryť celú problematiku príznakov a etiológie závratových stavov, je len určitým všeobecným návodom pre praktických a rodinných lekárov. Informácia vychádza z kategorizácie pojmu „závrat“, ktorá by mala byť základom anamnézy a algoritmu vyšetrení potrebných na stanovenie diagnózy a liečby závratového stavu. Práca tiež upozorňuje na nevyhnutnosť rehabilitácie a psychoterapie v terapii tiež u pacientov vyššieho veku so závratovými stavmi, hlavne chronického charakteru.

Kľúčové slová: závratové stavy, vyšší vek, etiológia, symptomatológia, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vertigo, loss of balance and loss of orientation in the space are considered to be some of the most unpleasant symptoms. These symptoms occur in every age group, almost every person experience them during lifetime, in elderly they are frequent. As the population ages, more patients with this problems come to the office of our general practitioners. This work is not aimed to cover all the field of vestibular problems, it wants to be an outlined manual for general practitioners and family medicine specialists. The term „vertigo“ is beeing categorized, this categorization serves as a manual for history and diagnostic procedures needed for diagnostics and treatment of vertigo. Authors also draw attention to the rehabilitation and psychotherapy in the treatment of elderly vertiginous patient.

Keywords: elderly, dizziness, etiology, symptomatology, therapy.