Via practica 6/2008

ZÁVAŽNÉ KOMOROVÉ ARYTMIE: FARMAKOTERAPIA A ICD AKO SÚČASŤ HYBRIDNEJ TERAPIE

MUDr. Ivan Rybár, MUDr. Martin Škamla

Malígne komorové arytmie sú najčastejšiu príčinu náhlej kardiálnej smrti. Etiologicky sa uplatňuje najmä ischemická choroba srdca, akútny infarkt myokardu, stav po prekonanom infarkte myokardu, dilatačná kardiomyopatia, hypertrofická kardiomyopatia, hypertrofia myokardu, arytmogénna kardiomyopatia pravej komory, syndróm dlhého QT intervalu, Brugadov syndrom, myokarditída a ďalšie. Klinické prejavy závisia predovšetkým od komorovej frekvencie a pridruženého ochorenia srdca. V súčasnosti došlo k masívnemu rozmachu implantácií implantovateľného kardioverter – defibrilátora (ICD – Implantable Cardioverter Defibrillator) a je jednoznačný odklon od chronického užívania antiarytmík triedy I (zvýšenie mortality). Základná úloha ICD je prevencia náhlej smrti v dôsledku komorových tachyarytmií a spolu s optimálnou farmakoterapiou je v súčasnosti najúčinnejšou terapiou malígnych komorových arytmií.

Kľúčové slová: komorová tachykardia, komorová fibrilácia, kardioverter – defibrilátor.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MALIGNANT VENTRICULAR ARRYTHMYAS: PHARMACOLOGICAL TREATMENT AND ICD AS A PART OF HYBRID THERAPY

Malignant vetricular arrythmias are leading cause of sudden death. The most often ethiology is coronary artery disease, acute myocardial infarction and state after myocardial infarction, dilated cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, arhythmognic right ventricular dysplasia, long QT syndrome, Brugada syndrome, myokarditis, etc. Clinical picture depends mostly on ventricular rate and associated heart disease. Recently there is a massive expansion of ICD implants and a clear decline of chronical usage of class I antiarhythmics (mortality increase). The major task of ICD is sudden cardiac death prevention. ICD with optimal pharmacotherapy is the best therapy for malignant ventricular arrythmias.

Keywords: ventricular tachycardia, ventricular fibrilation, cardioverter – defibrillator.