Via practica 3/2010

Význam kombinovanej hypolipidemickej liečby pre pacientov s metabolickým syndrómom

MUDr. Renáta Palmajová

Metabolický syndróm predstavuje komplex metabolických porúch závažného charakteru, pri ktorom poruchy lipidov patria k výrazným faktorom rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia s vysokou morbiditou a mortalitou. Liečba dyslipidémie statínmi, alebo fibrátmi patrí k najčastejšie používaným terapiám. Ukazuje sa, že kombinovaná liečba statínmi a fibrátmi nevykazuje zvýšené riziko nežiaducich účinkov a farmakologicky sa účinne dopĺňa. Ale ani pozitívny terapeutický efekt, laboratórne podložený, nevie úplne eliminovať riziko vzniku závažného kardiovaskulárneho ochorenia. Diabeto-metabolická dyslipidémia je vnímavejšia na kombinovanú liečbu ako iné typy porúch lipidového metabolizmu. Kombinovaná liečba statíny + fibráty predstavuje dnes pri správnej indikácii a aplikácii významný spôsob liečby dyslipidémií so znižovaním vysokého kardiovaskulárneho rizika.

Kľúčové slová: dyslipidémia, metabolický syndróm, kardiovaskulárne riziko, fibráty, kombinovaná liečba statíny + fibráty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Significance of combined hypolipidemic therapy for patients with metabolic syndrome

Metabolic syndrome represents a complex of metabolic disorders of serious nature in which lipid disorders are among significant risk factors for developing cardiovascular disease with high morbidity and mortality. Treatment of dyslipidemia with statins or fibrates is among the most widely used therapies. Statin-fibrate combination therapy has been shown to not have an increased risk of adverse effects and to be pharmacologically complementary. However, not even a positive, laboratory-based, therapeutic effect can eliminate the risk of developing a serious cardiovascular disease completely. Diabetic/metabolic dyslipidemia is more susceptible to combination therapy than other types of lipid metabolism disorders. When indicated and administered properly, statin-fibrate combination therapy currently represents a significant treatment option of dyslipidemia reducing a high cardiovascular risk.

Keywords: dyslipidemia, metabolic syndrome, cardiovascular risk, fibrates, statin-fibrate combination therapy