Via practica 6/2012

Výskyt hepatitídy C v komunite drogovo závislých jedincov na Slovensku

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., RNDr. Daniela Hučková, doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD., †doc. MUDr. František Gazdík, PhD., RNDr. Martina Valachovičová, PhD., Ing. Marica Krajčovičová-Kudláčková, DrSc., RNDr. Jana Kadrabová, PhD.

Najrizikovejšou skupinou z hľadiska infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) s prevalenciou 25 – 40 % sú na Slovensku bývalí drogovo závislí jedinci (IDUs). Cieľom predloženej práce bolo v rizikovej skupine IDUs zistiť vývoj séroprevalencie HCV v rokoch 2004 – 2009. Pacienti a metódy: V rokoch 2004 až 2009 sme vyšetrili 962 IDUs, oboch pohlaví (muži 682, ženy 280) s priemerným vekom 27 rokov. Na diagnostiku boli použité štandardné diagnostické testy. Výsledky: V epidemiologickej štúdii sa prevalencia anti-HCV pozitivity v jednotlivých rokoch pohybovala v rozmedzí 34 % – 78 % a pozitivita HCV RNA v rozmedzí 17 – 71 %. Distribúcia genotypov sa počas sledovaného obdobia vyrovnala s miernou prevahou genotypu 3. Záver: Výsledky epidemiologickej štúdie doklazujú pretrvávanie vysokej pozitivity anti-HCV a HCV RNA PCR metódou v rizikovej skupine IDUs.

Kľúčové slová: drogovo závislí jedinci, hepatitída C, prevalencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hepatitis C in the community of drug users in Slovakia

In industrialised countries, injecting drug use is currently the most important risk factor for infection with hepatitis C, resulting in high prevalence of hepatitis C among injecting drug users (IDUs) in Slovakia in the range od 25 – 40 %. The aim of the study was to assess the seroprevalence of HCV infection and distribution of genotypes among IDUs in the years 2004 – 2009. Patients and methods: A total number of 962 probands, both sexes (682 males and 280 females) with mean age 27 years were investigated in the years 2004 – 2009. Standard virological tests were performed. Results: The seroprevalence of anti-HCV positivity during the years 2004 – 2009 were in range 34% – 78% and positivity of HCV RNA assessed by PCR method were in range 17 –71%. The genotypes distribution was in slight favour of genotype 3. Conclusion: The results of epidemiological studies confirm persistence of high positivity of anti-HCV and HCV RNA by PCR method in the risk group of IDUs.

Keywords: hepatitis C, intravenous drug users, prevalence.