Via practica 4/2021

Vplyv farmakoterapie na starších pacientov

PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.

Polyfarmácia u geriatrických pacientov predstavuje závažný problém, vzniká v dôsledku zvýšenej prevalencie chronických ochorení. So stúpajúcim počtom užívaných liekov sa u starších pacientov zvyšuje riziko nežiaducich účinkov. Depreskripcia je pomerne novým fenoménom, ktorého cieľom je eliminácia lieku, ktorý sa u daného pacienta považuje za nežiaduci. V prípade nevhodnej preskripcie liekov ide o preskripciu s nedostatkom dôkazov o účinnosti u geriatrických pacientov, s vysokým rizikom interakcií a nežiaducich účinkov, použitie nevhodnej dávky pre starších pacientov. Farmaceut hrá dôležitú úlohu pri optimalizácii liekových režimov u pacientov nad 65 rokov, svojou činnosťou v multidisciplinárnom tíme zabezpečuje účinnú, bezpečnú a efektívnu farmakoterapiu.

Kľúčové slová: starší pacienti, polyfarmácia, nevhodné liečivá

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Effect of pharmacotherapy on elderly patients

Polypharmacy in geriatric patients is a serious problem, due to the increased prevalence of chronic diseases. The risk of side effects increases as the number of used medicines increases at elderly patients. Deprescription is a relatively new phenomenon. The major aim of deprescription is to eliminate the drugs considered unwanted. The inappropriate prescription of drugs is prescription with lack of evidence of effectiveness in geriatric patients, with a high risk of interactions and side effects, use of an inappropriate dose for elderly patients. The pharmacist plays an important role in optimizing drug therapy in the elderly, providing effective and safe pharmacotherapy by acting in a multidisciplinary team.

Keywords: elderly patients, polypharmacy, inappropriate drugs