Via practica 3–4/2013

Vplyv edukácie a včasnej diagnostiky na predchádzanie rizík osteoporózy

MUDr. Soňa Tomková, PhD., Mgr. Beáta Suchá

Osteoporóza postihuje 80 % žien. Mnohé štúdie však poukazujú na to, že ženy s rizikovými faktormi nie sú diagnostikované včas. Tento stav pritom nie je spôsobený nedostatkom diagnostických kapacít, ale nízkou informovanosťou a povedomím o osteoporóze. Táto práca sa zaoberá prieskumom informovanosti a včasnosti diagnostiky súboru 100 žien, ktoré prišli na denzitometrické vyšetrenie v Osteocentre v nemocnici Košice-Šaca, a. s. Informovanosť o osteoporóze sa zisťovala vedomostným kvízom a výsledky sa vyhodnotili v závislosti od prvovyšetrenia alebo kontrolného vyšetrenia, v závislosti od výskytu zlomeniny z osteoporózy u blízkej osoby a taktiež na základe vzdelania. Výsledky špecifikujú skupinu žien, na ktorú je potrebné sa zamerať pri zvyšovaní informovanosti. Včasnosť diagnostiky sa zisťovala dotazníkom zameraným na výskyt rizikových faktorov osteoporózy a na základe výpočtu intervalu medzi prvým denzitometrickým vyšetrením a výskytom prvého rizikového faktora. Prieskum poukazuje nielen na nízke povedomie o osteoporóze u pacientok, ale aj u lekárov prvého kontaktu, a taktiež na zvýšenú potrebu multidisciplinárnej spolupráce a nevyhnutnosť ďalších prieskumov v tejto oblasti.

Kľúčové slová: osteoporóza, diagnostika osteoporózy, včasná diagnostika osteoporózy, edukácia, predchádzanie rizík osteoporózy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť