Via practica 6/2016

Vnímajú všeobecní lekári pre dospelých dostatočne riziko preskripcie nesteroidových antiflogistík?

prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc., prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH, MUDr. Marian Zelina

Úvod: Základným cieľom analýzy bolo zisťovanie skúseností všeobecných lekárov pre dospelých s nežiaducimi účinkami nesteroidových antiflogistík a s ohlasovaním takejto skutočnosti. Materiál a metodika: Na hodnotenie percepcie rizika sme použili metódu štruktúrovaného dotazníka. Oslovených bolo 100 všeobecných lekárov pre dospelých. Výsledky: Zozbieraných, správne vyplnených a do hodnotenia zaradených bolo 92 dotazníkov. Záver: Výsledky preukázali, že farmakovigilancia zaostáva za európskym štandardom z mnohých dôvodov.

Kľúčové slová: percepcia rizika, nesteroidové antiflogistiká, všeobecný lekár, pacient

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Are general practitioners for adults aware of the risk of prescription non-steroidal anti-inflammatory drugs?

Introduction: The fundamental objective of the analysis was to detect experience of general practitioners with adverse events non-steroidal anti-inflammatory drugs and the report of that event. Material and methods: For assessing risk perception, we used a structured questionnaire method. 100 general practitioners were approached. Results: Harvested, properly completed and included in the evaluation were 92 questionnaires. Conclusion: The results showed that pharmacovigilance limping behind the European standard for many reasons.

Keywords: risk perception, non-steroidal anti-inflammatory drugs, general practitioner, patient