Via practica 5/2007

VALIDITA MERANIA KRVNÉHO TLAKU V ÉRE BLÍŽIACEHO SA KONCA ORTUŤOVÝCH TLAKOMEROV TLAKOMEROV

doc. MUDr. Štefan Farský, FESC

Práca poskytuje prehľadné informácie o meraní krvného tlaku v čase, keď sa v krajinách EÚ z ekologických dôvodov pripravuje zákaz používania ortuťových tlakomerov. Úvodom dokumentuje obrovský význam praktického manažmentu hypertenzie, vrátane merania krvného tlaku, vo vyspelých i vyvíjajúcich sa krajinách. Podrobne preberá všeobecné zásady správnej pozície pacienta, výberu manžety, vlastného merania krvného tlaku a najmä otázky výberu elektronického tlakomera vhodného ako na domáce meranie krvného tlaku, tak aj na meranie v ambulancii a na lôžkových oddeleniach. Zdôrazňuje potrebu overovania presnosti všetkých typov tlakomerov podľa štandardných protokolov i overovania individuálnej presnosti u konkrétneho pacienta. Porovnáva navzájom jednotlivé protokoly a uvádza praktické postupy merania krvného tlaku v špeciálnych situáciách (v staršom veku, v gravidite, u obéznych pacientov).

Kľúčové slová: meranie krvného tlaku, elektronické prístroje na meranie krvného tlaku, oscilometrické metódy merania krvného tlaku, validácia tlakomerov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VALIDITY OF BLOOD PRESSURE MEASUREMENT AT THE END OF ERA OF MERCURY PRESSURE GAUGE

Article presents informations about blood pressure measurement during an era, when EU countries prepare banning of mercury pressure gauge for ecological reasons. Article documents great importance of practical management of hypertension, including blood pressure monitoring in well developed and developing countries. The author describes in detail general principles of the positioning of patient, cuff selection, blood pressure measurement and mainly selection of an electronic blood pressure monitor suitable for home blood pressure measurement, as well as blood pressure measurement in an out-patient clinic and hospitals. The author emphasizes the need to verify accuracy of all the types of blood pressure monitors according to standard protocols and individual accuracy in a specific patient. He compares different protocols and shows practical blood pressure measurement guidelines in particular situations (older patients, pregnancy, obese patients).

Keywords: blood pressure measurement, electronic devices for blood pressure measurement, oscilometric methods of blood pressure measurement, standardization of blood pressure monitors.