Via practica 5/2013

Úrazy miechy, incidencia na Slovensku a prevencia

MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D., MUDr. Igor Dolan

Úrazové poškodenie miechy sa radí medzi poranenia s najväčším vplyvom na telesné a psychické zdravie človeka. Výrazne znižuje kvalitu života. Vzhľadom na dlhodobé následky rôzneho rozsahu patrí medzi ochorenia s najväčšou ekonomickou záťažou pre pacienta, rodinu a zdravotný systém. V súčasnosti nie je známa kuratívna liečba. Dôležitá je prevencia. Epidemiologická charakteristika je velmi dôležitá pre vytvorenie predpokladov prevencie týchto úrazov. Na Slovensku podľa nami zistených faktov neexistuje oficiálna štatistika epidemiologických dát spinálnych tráum. Podľa neoficiálnych zdrojov je incidencia porovnateľná s incidenciou v okolitých európskych krajinách. Chýbajúce dáta sú limitujúcim faktorom pri vytváraní konkrétnych preventívnych opatrení na zníženie počtu úrazov miechy.

Kľúčové slová: úrazy miechy, incidencia, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Spinal cord injuries, slovak incidence and prevention

Spinal cord injury belongs among the most devastating injuries both physically and mentally, which may affect the person´s mental fitness. It reduces quality of life significantly. Due to the long-term consequences of various sizes and extent belongs among the diseases with the greatest economic burden for a patient, patient´family and health care system. Curative treatment is not possible at present. The best medicine is the prevention. The epidemiological characteristics is very important for the creation of conditions of prevention from these injuries. We found out, that Slovakia has not got the official data register of epidemiology of spinal cord injuries. The incidence in Slovakia is comparable with the incidence in neighbouring countries.

Keywords: spinal cord injury, incidence, prevention.