Via practica 1/2023

Úprava životného štýlu v manažmente pacienta s obezitou: úloha centra pre manažment obezity

Prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Obezita a sedavý životný štýl patria ku kľúčovým ovplyvniteľným faktorom, ktoré akcelerujú starnutie a podieľajú sa na patogenéze chronických neprenosných ochorení, čím prispievajú k skracovaniu dĺžky života aj veku dožitého v zdraví. Naopak mnohé klinické štúdie s dlhodobým sledovaním poukazujú na to, že komplexná modifikácia životného štýlu, založená na úprave výživy a stravovacích návykov, pravidelnej pohybovej aktivite a kognitívno-behaviorálnom tréningu či inom type psychologického koučingu, má jednoznačný pozitívny vplyv na zdravie a kvalitu života. Implementácia takéhoto komplexného prístupu v klinickej praxi vyžaduje identifikáciu faktorov potrebných, resp. nevyhnutných na realizáciu úspešnej intervencie. Patrí k nim vytvorenie špecializovaných centier, definovanie štandardných postupov, edukácia zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu, podpora zo strany zdravotných poisťovní aj vytvorenie systému, ktorý umožňuje realizáciu výživového poradenstva, psychologického koučingu či pravidelných tréningov. Súčasťou liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti sú centrá pre manažment obezity akreditované Európskou asociáciou na výskum obezity EASO, ktoré pacientovi s obezitou poskytujú komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť založenú na úprave životného štýlu, prípadne v kombinácii s farmakoterapiou či bariatrickou chirurgiou. Prednedávnom získalo akreditáciu EASO (European Association for the Study of Obesity/Európska asociácia pre štúdium obezity) prvé takéto centrum aj na Slovensku – Centrum pre manažment obezity Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV). Centrum úzko spolupracuje so Slovenskou obezitologickou asociáciou aj s viacerými klinickými pracoviskami.

Kľúčové slová: centrum pre manažment obezity, obezita, modifikácia životného štýlu, cvičenie, výživa, kognitívno-behaviorálna psychoterapia, redukcia hmotnosti

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Complex lifestyle modification in management of patient with obesity: the role of the Center for Obesity Management

Obesity and sedentary lifestyle belong to the key modifiable factors which accelerate aging and thus contribute to the pathogenesis of many chronic noncommunicable diseases, shorter lifespan as well as reduced health span. Many clinical studies with long-term follow up provide the rich basis for the evidence-based medicine, which points at the pleiotropic positive effects of complex lifestyle intervention on health and quality of life. Such a complex approach based on the dietary counseling, regular physical activity, cognitive-behavioral therapy and / or other type of psychological couching requires the identification of factors necessary for its successful implementation in the clinical practice. The important prerequisites include the establishment of specialized centers, guidelines / standard diagnostic & therapeutic procedures, education of personnel, support by the health insurance companies and creation of the system which enables realization of nutritional and psychological counseling and regular training. A part of this approach are the Center for Obesity Management, which are accredited by the European Association to Study Obesity, EASO. These centers offer a complex multidisciplinary treatment, based on lifestyle intervention, alone or in combination with pharmacotherapy or bariatric surgery. Recently, the first Center for Obesity Management BMC SAS in Slovakia has been accredited by the European Association to Study Obesity (EASO). The Center closely collaborates with the Slovak Obesity Association and several clinical partners.

Keywords: Center for Obesity Management, obesity, lifestyle modification, exercise, nutrition, cognitive-behavioral psychotherapy, weight loss