Via practica 9/2008

ÚLOHA A MECHANIZMUS PÔSOBENIA MUKOLYTÍK – MUKOAKTÍVNYCH LIEČIV

MUDr. Elena Kavcová, PhD., MUDr. Alica Benčová

Skúmanie a používanie mukoaktívnych liečiv trvá veľmi dlhé časové obdobie s vývojom od čisto rastlinných preparátov k modernej multifunkčnej medikácii. Taktiež terminológia tzv. „liekov na kašeľ“ alebo liekov na ovplyvnenie fyzikálno-chemických vlastností hlienu tzv. mukolytík, prekonala rôzne zmeny. Novšia súčasná klasifikácia mukoaktívnej medikácie môže slúžiť nielen k lepšiemu porozumeniu aj malých rozdielov účinkov mukoaktívnych liečiv, ale aj pre preskripciu a výber najvhodnejších liekov pre pacientov. Práca sa zaoberá mechanizmom účinku, delením, terminológiou, indikáciami a podávaním mukoaktívnych liečiv a stručnou charakteristikou jednotlivých skupín mukoaktívnych látok.

Kľúčové slová: mukoaktívna medikácia, respiračný hlien, mukociliárna očista, kašeľ.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ROLE AND MECHANISM OF MUCOACTIVE DRUGS EFFECTS

Examination and using of the mucoactive drugs last very long time from the process of evolution of vegetable substances to the modern multifunctional medications. Over the years, a diverse terminology has been used to describe cough influencing drugs or „mucoactive medication“. New recent classification system of mucoactive medication can serve not only to the better understanding of small differences of drugs effects but for prescription of the most appropriate drug for patients as well. This publication deals with of complex problematic of mucoactive drugs. Authors describe mechanism of effects, terminology, indication for prescription and short characterization of mucoactive drugs groups.

Keywords: mucoactive medication, respiratory mucus, mucociliar clearence, cough.