Via practica 3/2007

TOXIKOMÁNIE U ADOLESCENTOV

doc. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

Autori informujú o toxikománii adolescentov v SR. Monitorujú súčasné zneužívanie drog, ktoré je veľmi podobné ako v ostatných štátoch EÚ. Najčastejšie sa zneužíva marihuana a amfetamíny. Počet užívateľov heroínu klesá. Do popredia sa dostáva zneužívanie rastlinných drog. Vo vekovej skupine 0 – 14 rokov je 6 % z abúzerov drog, 15 – 19 rokov 60 % , 20 – 24 rokov 30 %, 25 – 29 rokov 7 %, 30 – 40 rokov 2 % a nad 40 rokov 1 %. Najčastejšie deti a mladiství začínajú užívať drogy vo veku 13 – 21 rokov. Slovenská populácia starne, tým sa relatívne znižuje počet abúzerov drog. Informovanosť o drogách a ich nežiaducich účinkoch je už podstatne vyššia aj medzi mládežou.

Kľúčové slová: Abúzus drog, adolescentní abúzeri, psychoaktívne látky, akútne intoxikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE DRUG SCENE OF YOUNG ABUSERS

Authors inform about the drug scene (young abusers) in Slovak Republic. The situation is currently comparable with other countries within the E.U. Most abused are cannabinoids and amphetamines. The use of heroin has declined considerably. However, the use of plant drugs is on the rise. Incidence of drug abuse among 0 – 14 year olds was 6 %, 15 – 19 year olds 60 %, 20 – 24 year olds 30 %, 25 – 29 year olds 7 % , 30 – 40 year 2 % and older group less than 1%. The most frequented start of drug abuse is among the 13 – 21 years old individuals. The Slovak population has aged. The average age increased, which makes the situation appear relatively stabilized. We must note that the population is more informed and more alert about drugs, especially children and young adults.

Keywords: drugs of abuse, young abusers, drugs, acute intoxication.