Via practica 4/2017

Syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov

Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.

Syndróm vyhorenia (burnout syndrome) je stav fyzického, emočného a mentálneho vyčerpania, postihujúci najčastejšie jedincov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, ku ktorým zaraďujeme aj zdravotníckych pracovníkov. Medzi najrizikovejšie pracovné oblasti z pohľadu syndrómu vyhorenia patria školstvo, zdravotníctvo, niektoré pracovné pozície v hospodárstve či sociálna starostlivosť a služby. Vyhorenie však môže postihnúť kohokoľvek, nezávisle od veku, spoločenského či finančného postavenia.

Kľúčové slová: syndróm vyhorenia, burnout syndrome, zdravotnícki pracovníci

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Burnout syndrome of health workers

Burnout (burnout syndrome) is state of physical, emotional and mental exhaustion, most often it affects individuals working in the helping professions to which we include the health workers. Among the most risk workplaces in terms of burnout syndrome include education, health, some job positions in the economy or social care and services. However, burnout can affect anyone, it is not dependent on age, social or financial status.

Keywords: burnout syndrome, burnout, health workers