Via practica 1/2010

Suicidálny pacient v prednemocničnej starostlivosti

MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

Téma suicidality je nerozlučne spätá s psychiatrickou praxou, ale v poslednom období aj s praxou záchranárskou a lekárov prvého kontaktu. V článku sú definované základné pojmy: samovraždu, pokus o samovraždu, sebausmrtenie, riziká suicidálneho jednania, presuicidálny syndróm. Ďalej sa článok venuje metódam samovrážd, mýtom o samovraždách a možnostiam riešenia suicidálnej krízy.

Kľúčové slová: presuicidálny syndróm, pokus o samovraždu, samovražda, prvotný prístup k suicidálnemu pacientovi v teréne

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Suicidal patient in pre-hospital care

The theme of suicide is inextricably connected with psychiatric practice, bud recently also with the practice of emergency crews and general practitioners. In the article are defined basic terms: suicide, suicidal attempt, selfkilling, suicidal behaviour risks, presuicide syndrome. The paper further reviews suicide methods, myths related to suicide and options in solving suicide crisis.

Keywords: presuicide syndrome, suicidal attempt, primary approach to suicidal patient in practice