Via practica 1/2011

Súčasný pohľad na formy a možnosti antikoncepcie

MUDr. Michal Kliment, CSc., GPN Bratislava

Antikoncepcia je fenomén 20. storočia. Autori ju, v súlade s postojom Organizácie spojených národov a Svetovej zdravotníckej organizácie, vidia v širšom kontexte plánovaného rodičovstva, sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčných ľudských práv. V prehľadovom článku sa autori venujú jednotlivým antikoncepčným metódam dostupných v súčasnosti, ich efektivite, neantikoncepčným benefitom, ako aj potencionálnym rizikám. Na záver uvádzajú predpokladaný vývoj klasických aj nových antikoncepčných metód.

Kľúčové slová: plánované rodičovstvo, antikoncepcia, benefity a riziká, vývoj antikoncepcie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Contemporary view to the forms and possibilities of contraception

Contraception is a phenomenon of 20th century. In accordance with the statement of United Nations and World Health Organization, authors see it in broader context of family planning, sexual and reproductive health and reproductive human rights. In literature overview, the authors concentrate on currently available individual contraception methods, their effectiveness, non-contraceptive benefits, as well as potentional risks. In conclusion, authors mention assumed development of classical and new contraception methods.

Keywords: family planning, contraception, benefits and risks, development of contraception.