Via practica 5/2015

Súčasný pohľad na epidemiológiu nádorov hlavy a krku

RNDr. Eva Weismanová, PhD., MUDr. František Kurinec

Fajčenie a konzumácia alkoholu sú hlavné rizikové faktory vzniku skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku vzhľadom na ich cytotoxický efekt na exponovaný epitel horných dýchacích orgánov. Ľudský papilomavírus a Epsteinov-Barrovej vírus majú zakódované onkoproteíny schopné zasahovať do bunkového cyklu. Tieto 2 vírusy boli uznané ako etiologické činitele podskupiny orofaryngického karcinómu a nazofaryngického karcinómu. Cieľom tohto prehľadu je ukázať na zmenu v epidemiológii nádorov hlavy a krku, navrhnúť cesty efektívneho boja proti fajčeniu a nadmernému užívaniu alkoholu a ochrany proti HPV infekcii.

Kľúčové slová: nádory hlavy a krku, fajčenie, alkohol, HPV infekcia, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current view on the epidemiology head and neck cancer

Tobacco use and alcohol consumption are the main risk factors associated with head and neck squamous cell carcinoma development due to their cytotoxic effects on the exposed epithelia of the upper aerodigestive tract. Human papilloma virus (HPV) and Epstein-Barré virus encoding viral oncoproteins able to interfere with the cell cycle, have been recognized as the ethiological agents the subgroup of oropharyngeal cancer and nasopharyngeal cancer. The purpose of this review is to show the changing epidemiology of head and neck cancer. The authors suggest the ways of effective combat against the cigarette smoking and overused alcohol and protection the HPV infection.

Keywords: head and neck cancer, smoking, alcohol, HPV infection, prevention.