Via practica 3/2007

SÚČASNÉ SMEROVANIE LIEČBY NEPLODNOSTI METÓDAMI ASISTOVANEJ REPRODUKCIE

doc. MUDr. Jozef Války, CSc.

Metódy asistovanej reprodukcie sú stále účinnejšie a bezpečnejšie z hľadiska matiek i novorodencov. Nové trendy spočívajú v prenose jediného embrya (SET), prirodzených cykloch s minimálnou hormonálnou prípravou, in vitro maturácii (IVM), v odbere jediného oocytu v prirodzenom cykle s prenosom jedného embrya a v širšom využívaní predimplantačnej genetickej diagnostiky v zisťovaní kvality embryí (PiGD). Nové možnosti kryoprezervácie prinášajú nádej ženám a mužom po kryoprezerváci, ale aj ženám, ktoré chcú odložiť svoje materstvo na neskôr. Vynára sa množstvo etických, zdravotných a právnych problémov, najmä v súvislosti so zmrazovaním oocytov a ovariálneho tkaniva.

Kľúčové slová: asistovaná reprodukcia, prenos jediného embrya, predimplantačná genetická diagnostika, kryokonzervácia reprodukčných buniek.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CURRENT TRENDS IN INFERTILITY TREATMENT BY ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES

Methods of assisted reproduction are constantly more effective and safer from stadpoint of mothers and newborns. New trends are in single embryo transfer, natural cycles with minimal hormonal preparing, in vitro maturation, pick up of one embryo in natural cycle a wider using of preimplantation diagnostics. New possiblities of cryopreservation brought hope to women and man after chemotherapy and radiotherapy and also to women seeking delayed motherhood . There are number of ethical, health and legislation problems of cryoprreservation of oocytes and ovarian tissue.

Keywords: assisted reproduction, single embryo transfer, preimplantation diagnostic, cryopfreservation of reproductive cells.