Via practica 3/2009

Súčasné kombinácie betablokátorov a diuretík v liečbe hypertenzie

MUDr. Slavomír Šuch

V článku autor poukazuje na výsledky metaanalýz štúdií s betablokátormi a najnovších randomizovaných štúdií s hypertenznou populáciou, ktoré nútia odborné spoločnosti prepisovať svoje odporúčania na liečbu hypertenzie vo vzťahu k použitiu betablokátorov či kombinácií betablokátor plus diuretikum v tejto indikácii. Benefit monoterapie s betablokátorom alebo kombinovanej liečby betablokátor plus diuretikum nebol potvrdený v žiadnej štúdii a v porovnaní s ostatným antihypertenzívami sa javí ich použitie v tejto indikácii ako suboptimálne a použitie atenololu pre dokázané zvýšenie výskytu nevynútených cievnych mozgových príchod a zvýšenie mortality zo všetkých príčin sa stalo v súčasnosti obsolentné. Betablokáda v liečbe jednoduchej hypertenzie má postavenie symptomatickej liečby,pokiaľ nie sú prítomné stavy s nespochybniteľným benefitom ich pridania – koronárna choroba srdca po infarkte myokardu, chronické srdcové zlyhávanie a permanentná fibrilácia predsiení. Zároveň upozorňuje na význam hodnotenia centrálneho arteriálneho tlaku v porovnaní s brachiálnym pre stanovenie celkového kardiovaskulárneho rizika hypertonika a na metódy, ktoré nepriamo poukazujú na tuhosť ciev, od ktorej jeho výška závisí. Meranie rýchlosti šírenia pulznej vlny (PWV), stanovenie augmentačného indexu (Aix) budú podľa autora hrať dôležitú úlohu v stratifikácii KV rizika a tiež hodnotenia účinnosti antihyperenzívnej liečby.

Kľúčové slová: arteriálna hypertenzia, kardiovaskulárne riziko, centrálny arteriálny tlak, tuhosť cievnej steny, betablokátory, diuretiká,kombinovaná liečba, zmena paradigmy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current combination of beta-blockers and diuretics in treatment of hypertension

Author of the article shows impact of meta-analysis and recent randomized trials concluded on population with hypertension, which push national authorities re-write its recommendations and guidelines for management and treatment of hypertension, in regards to using of beta-blocker agents or its combinations with diuretics in this indication. There is not any evidence of benefits of using betablockers in monotherapy or combination therapy beta-blocker plus diuretic compare to other antihypertensial regimens. Using of beta-blockers in such indication looks like suboptimal and using of atenolol in present time even obsolete – as a result of increase of all cause mortality stroke and MI (myocardial infarction) rate. Betablocade in treatment of non complicated hypertension has position of symptomatic approach, unless concomitant particular kind of coronary heart disease are present – after MI, permanent atrial fibrillation and chronic heart failure, where the evidence of benefit are strong. In the article author also mentions an importance of considering of central arterial blood pressure compare to brachial one, for estimating of total cardiovascular risk of hypertensive individual. Also brings short review of the methods, which indirectly measure arterial stiffness, which directly affects central arterial pressure. In near future, pulse wave velocity (PWV) and augmentation index (Aix) measurements will play an important role in cardiovascular risk stratification and effectiveness of antihypertensial treatment as well.

Keywords: arterial hypertension, cardiovascular risk, central arterial pressure, vessel wall stiffness, beta-blockers, diuretics, combination therapy, paradigm shifts