Via practica 1/2007

Statíny – majú dominantné miesto v kardiovaskulárnej prevencii? Lipidy znižujúce pleiotropné účinky statínov

doc. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Viola Vargová, PhD., MUDr. Ján Fedačko, MUDr. Richard Raši

Posledné dekády znamenali zásadný pokrok v pochopení vzťahu medzi lipidovými poruchami a prevenciou kardiovaskulárnych chorôb. Nové hypolipemiká a určenie nových terapeutických cieľov značne expandovali možnosti liečby. Statíny získali pozíciu základných a najefektívnejších liekov na zníženie hladín sérového cholesterolu a kardiovaskulárnych príhod tak u pacientov s koronárnou chorobou srdca, ako aj bez nej. Od objavu prvého statínu pred 30 rokmi sa stala táto skupina liekov základným pilierom hypolipemickej terapie. V posledných rokoch sa zistilo, že mnoho pozitívnych účinkov statínov nie je možné vysvetliť jednoducho len znížením aterogénnych lipidov. Boli tiež dokázané nelipidové účinky statínov nazývané pleiotropnými účinkami, ktoré by mohli byť zodpovedné za tento aditívny benefit. Najdôležitejšími spomedzi pozitívnych pleiotropných účinkov statínov sú protizápalové, antiproliferačné, antitrombotické vlastnosti a zlepšenie endotelovej dysfunkcie.

Kľúčové slová: statíny, kardiovaskulárna prevencia, pleiotropné účinky, ateroskleróza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

STATINS – DO THEY HAVE DOMINANT POSITION IN CARDIOVASCULAR PREVENTION? LIPID LOWERING AND PLEIOTROPIC EFFECTS OF STATINS

In the last decades, substantial progress has been made in understanding the relationship between lipid disorders and the prevention of cardiac ischemic disease. The identification of new therapeutic targets and new lipid modifying agents expands treatment options. Statins have been established as the principal and most effective class of drugs to reduce serum cholesterol levels and cardiovascular events in patients with or without coronary artery disease. Since the discovery of the first statin, 30 years ago, this class of drugs has advanced to become the mainstay of cholesterol-lowering therapy. it was found during the last years that many of statin positive effects cannot be explained simply only by lowering of atherogenic lipids. There were shown also non-lipid modifiable effects of statins called pleiotropic ones, which should be responsible for this additional benefit. The most important positive pleiotropic effects of statins are antiinflammatory, antiproliferative, antithrombotic ones, improvement of endothelial dysfunction.

Keywords: statins, cardiovascular prevention, pleiotropic effects, atherosclerosis.