Via practica 7-8/2006

Starostlivosť o seniorov v domovoch dôchodcov

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof., MUDr. Peter Pavlov

K 31. decembru 2003 žilo v 175 domovoch dôchodcov na Slovensku 12 315 obyvateľov. Ich zdravotný stav je nepriaznivý. Charakterizovaný je multimorbiditou, zhoršujúcim sa funkčným stavom a kognitívnymi poruchami. Vysoký je výskyt geriatrických syndrómov (pádov, inkontinencie moču i stolice). obyvatelia pravidelne užívajú priemerne 4,8 liekov na obyvateľa, najčastejšie psychofarmaká, nitráty a antiagreganciá trombocytov. za 15 ročné obdobie sme zaznamenali priemernú mortalitu 106,5 ‰. autori odporúčajú používanie funkčných testov, vzdelávanie v geriatrickej problematike a pravidelné vizity obyvateľov.

Kľúčové slová: domovy dôchodcov, seniori, zdravotný stav, farmakoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SENIOR CARE IN RETIREMENT FACILITIES

As of 31st December 2003, 12 315 residents were living in 175 old people´s homes in Slovakia. their health status is unfavourable. It is characterized by multimorbidity, deteriorated functional status and cognitive disorders. the prevalence of geriatric syndromes (falls, urinary and faecal incontinence) is high. the residents regularly use 4,8 drugs on average, most frequently psychotropics, nitrates and antiaggregants of thrombocytes. the mean mortality during 15 years period was 106,5 ‰. authors recommended the applicaton of functional tests, education in geriatrics a regular visits of residents.

Keywords: old people´s homes, seniors, health status, pharmacotherapy.