Via practica 4/2005

Starostlivosť o pacientov po revaskularizačnej liečbe myokardu: prístup praktického lekára

prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., MFSC.

Revaskularizačné výkony sú len jednou z liečebných etáp v rámci celoživotného priebehu, rozvoja a liečby koronárnej aterotrombózy srdca. Preto je dôležitá dlhodobá komplexná farmakologická a nefarmakologická starostlivosť o týchto pacientov, na ktorej sa podieľa nielen kardiológ, ale aj internista a praktický lekár. Z tejto zložitej a komplexnej problematiky sa v práci pertraktujú niektoré podstatné a praktické informácie vhodné pre praktického lekára v rámci dlhodobej starostlivosti o pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii alebo po aortokoronárnom bypasse. Dôraz sa kladie najmä na protidoštičkovú liečbu a na liečebnú stratégiu B.A.S.I.C. (B: betablokátor, A: antiagregačná liečba, S: statín, I: inhibítor angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, C: kontrola rizikových faktorov).

Kľúčové slová: protidoštičková liečba, perkutánna koronárna angioplastika, aortokoronárny bypass, kontrola rizikových faktorov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MANAGEMENT OF PATIENTS AFTER CORONARY REVASCULARISATION PROCEDURES: GENERAL PRACTITIONER`S

Revascularisation procedures are only one of the phases of treatment within the complexity of the course, development and treatment of atherotrombosis of the heart. Thus, longterm complex pharmacological treatment and non-pharmacological care, with participation of cardiologist, internist and general practitioner, are very important in management of these patients. This article brings some important informations for general practitioners on the longterm care for patients after percutanneous coronary intervention or aortocoronary bypass operations. It emphasizes the antithrombotic therapy and treatment strategy B.A.S.I.C. (B: betablocker, A:antiaggregation therapy, S: statin, I: angiotensin-converting enzyme inhibitor, C: risk factors control.

Keywords: antithrombotic therapy, percutanneous coronary angioplastics, aortocoronary bypass, risk factors control.