Via practica 6/2015

Špecifiká farmakoterapie insomnie v staršom veku

doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

Poruchy spánku patria medzi časté prejavy u starších a geriatrických pacientov, čo súvisí s vysokou prevalenciou depresie, častými somatickými problémami, polymorbiditou, nedostatočnou fyzickou aktivitou a často aj nadmerným užívaním liečiv (polypragmáziou). V liečbe nespavosti sa používajú rôzne kognitívno-behaviorálne postupy, neskôr aj farmakoterapia, pričom sa využívajú účinky nielen hypnotík, ale aj liečiv iných farmakologických skupín v závislosti od primárnej príčiny nespavosti.

Kľúčové slová: starší pacienti, chronická insomnia, nefarmakologická a farmakologická intervencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Insomnia and specificity of its pharmacotherapy in elderly

Sleep disturbances belong to frequent disorders in elderly and geriatric patients. It is connected with high prevalence of depression, frequent somatic problems, polymorbidity, inadequate physical activity as well as often excessive take of medical drugs (polypharmacy). In the therapy of insomnia various cognitive-behavioral procedures are used, followed by pharmacotherapy when not only hypnotics but also drugs from other pharmacological group are employed.

Keywords: elderly patients, chronic insomnia, nonpharmacologic and pharmacologic management.