Via practica 4/2009

Skríning kolorektálneho karcinómu v SR

MUDr. Peter Marko

Skríning kolorektálneho karcinómu (KRCa) v ambulanciách všeobecných praktikov v SR priniesol pozitívne výsledky v boji s týmto rozšíreným nádorovým ochorením. Analýza skúseností v SR i susedných krajinách pomohla pri tvorbe efektívnejšej stratégie na zvýšenie záchytnosti nových prípadov karcinómu, prispela k rastúcemu záujmu širokej verejnosti o účasť na skríningu a k administratívnemu zjednodušeniu spracovania výsledkov pre všeobecných lekárov pre dospelých (VLD).

Kľúčové slová: okultné krvácanie, kolorektálny karcinóm, skríningový program, kvalitatívny imunochemický test, biochemický guajakový test

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Colorectal cancer screening in Slovak republic

The colorectal cancer screening (KRCa) at surgeries of general practitioners in Slovakia has brought positive results in the battle with this widespread tumorous disease. The analysis of the practice in Slovakia and neighbouring countries has helped to create more effective strategies towards the increase in the interception of the new cancer cases. It has also helped to attract public attention to take part in the screening and to simplify administrative data processing for general practitioners (GP).

Keywords: occult bleeding, colorectal cancer, screening programme, qualitative immunochemical test, biochemical guaiacol test