Via practica 2/2008

SJÖGRENOV SYNDRÓM – PRIEBEH, DIAGNOSTIKA

doc. MUDr. Ivan Rybár, CSc., prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, MUDr. Dagmar Mičeková, MUDr. Vanda Mináriková

Sjögrenov syndróm je systémové ochorenie spojiva, pre ktoré je charakteristická predovšetkým znížená funkcia exokrinných žliaz. Ochorenie sa môže vyskytovať samostatne ako primárny Sjögrenov syndróm, alebo spolu s inými zápalovými reumatickými chorobami ako sekundárny Sjögrenov syndróm. V klinickom náleze dominujú známky xerostómie a suchej keratokonjunktivitídy. Postihnuté môžu byť i žľazy gastrointestinálneho, dýchacieho aparátu, kože a vaginálnej sliznice. Medzi najčastejšie extraglandulárne prejavy primárneho Sjögrenovho syndrómu patria známky kožnej vaskulitídy, Raynaudovho fenoménu, funkčné renálne abnormality, neuropatie a artritídy. Diagnostika primárneho Sjögrenovho syndrómu je založená na dôkaze suchej keratokonjunktivitídy, prešetrení slinných žliaz a dôkaze typických protilátkových aktivít. V priebehu posledných 50 rokov bolo vypracovaných viacero diagnostických kritérií, z ktorých posledné sú vytvorené na základe konsenzu amerických a európskych kritérií.

Kľúčové slová: Sjögrenov syndróm, suchá keratokonjunktivitída, xerostómia, diagnostické kritériá.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SJÖGREN´S SYNDROME – CLINICAL PICTURE, DIAGNOSIS

Sjögren´s syndrome is a systematic disorder of connective tissues characterised mainly by decreased functioning of exocrine glands. It may occur autonomously as a primary Sjögren’s syndrome or it may be coupled with other inflammatory rheumatic disorders as a secondary Sjögren’s syndrome. Xerostomy and keratoconjuctivitis sicca dominates the clinical picture, however the glands in gastrointestinal tract, respiratory system, skin and vaginal mucosa may be affected as well. The most common extraglandular symptoms of the primary Sjögren’s syndrome are skin vasculitis, Raynaud’s phenomenon, functional renal abnormalities, neuropathy and arthritis. Diagnosis of the primary Sjögren’s syndrome is based on proven keratoconjunctivitis sicca, examination of salivary glands and evidence of typical antibody activities. There were developed more diagnostic criteria for Sjögren´s syndrome during past five decades. Recent of them were created according to the consensus of American and European criteria.

Keywords: Sjögren´s syndrome, keratoconjuctivitis sicca, xerostomy, diagnostic criteria.