Via practica 5/2007

REPETITÓRIUM URGENTNEJ MEDICÍNY: Akútny koronárny syndróm v prednemocničnej starostlivosti

MUDr. Táňa Bulíková

Akútne koronárne syndrómy (AKS) resp. symptómy svedčiace o AKS sú časté v praxi všeobecného lekára, či už v jeho ambulancii alebo v rámci služby – LSPP. Napriek vysokej frekvencii ich výskytu sú naďalej zdrojom diagnostických omylov a liečebných pochybení, v dôsledku ktorých neraz predčasne pacienti umierajú bez náležitej zdravotníckej pomoci. V prednemocničnej etape sa stretávame nie vždy s jednoznačnými anamnestickými údajmi a klinickými príznakmi a preto pri pochybnostiach, či sa jedná o kardiálnu (ischemickú) bolesť alebo nekardiálnu bolesť, je zmysluplné postupovať tak, aby sa diagnostické kroky časovo minimalizovali a do vylúčenia kardiálnej bolesti sa postupovalo podľa odporúčaní včasnej liečby AKS. Edukáciou pacienta a včasnou cielenou liečbou je možné znížiť prednemocničnú úmrtnosť, ktorá je stále vysoká (viac ako 40 %) i celkovú úmrtnosť na akútne koronárne ochorenia. Čo najskoršia diagnóza AIM, čo najskoršia reperfúzna liečba infarktu prislúchajúcej tepny (direktná angioplastika, trombolýza) je rozhodujúca pre ďalší osud (prognózu) pacienta. To sú dôvody, prečo je do manažmentu prednemocničnej starostlivosti o pacienta s AKS nutné zapojiť všetkých lekárov prvého kontaktu.

Kľúčové slová: akútny koronárny syndróm, infarkt myokardu, prednemocničný manažment AKS, trombolýza, primárna koronárna intervencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť