Via practica 11/2008

RANIBIZUMAB – NOVÁ MOŽNOSŤ V LIEČBE VEKOM PODMIENENEJ DEGENERÁCIE MAKULY

MUDr. Martin Černák, PhD., prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je najčastejšia príčina straty centrálnej zrakovej ostrosti u ľudí nad 50 rokov. Asi 15 % z týchto pacientov je postihnutých vlhkou formou VPDM, ktorá má ťažší priebeh. V patogenéze tejto neovaskulárnej formy sa hlavná úloha prisudzuje vaskulárnym endoteliálnym rastovým faktorom (VEGF). Ranibizumab (Lucentis), humanizovaná, monoklonálna protilátka vo forme intravitreálnej injekcie viaže, a tak inaktivuje všetky VEGF izoformy. Účinným potlačením neovaskulárnej aktivity dochádza k stabilizácii, alebo k zlepšeniu zrakovej ostrosti pacientov. Prognóza exudatívnej VPDM sa tak výrazne zlepšila.

Kľúčové slová: vekom podmienená degenerácia makuly, vlhká forma, Lucentis, VEGF

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RANIBIZUMAB – NEW OPTION IN TREATMENT OF AGE RELATED MACULAR DEGENERATION

Age related macular degeneration (ARMD) is the main cause of the deterioration of central visual acuity in human over 50 years of age. About 15% of these patients are affected with exudative form of ARMD, which shows adverse course. In pathogenesis of this exudative form, the main role has vascular endothelial growth factors (VEGH) Ranibizumab (Lucentis) humanized, monoclonal antibody in form of intravitreal injection binds and inactivates all VEGF isoforms. Suppression of neovascular activity stabilizes or enhances the visual acuity of patients. Prognosis of exudative ARMD has markedly improved.

Keywords: age related macular degeneration, exudative form, Lucentis, VEGF