Via practica 12/2009

Pulzový tlak koreluje so systolickým tlakom krvi a je nezávislý na veku a pohlaví hypertonika

PharmDr. Adela Čorejová, RNDr. Peter Musil, doc. RNDr. Eva Račanská, CSc., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Pulzový tlak (PP) pomáha predpovedať výskyt nových kardiovaskulárnych príhod. Má svoju výpovednú hodnotu pri posúdení elasticity artérií, pričom jeho hodnota narastá pri zvyšovaní arteriálnej tuhosti. Aj napriek tomu ešte nie je v klinickej praxi bežne hodnoteným parametrom. Jeho význam, možné súvislosti ako aj samotná výpovedná hodnota sú predmetom sledovaní. Cieľom práce bolo zhodnotiť kontrolu tlaku krvi v súvislosti s pulzovým tlakom u hypertonikov v ambulantných podmienkach na Slovensku, prípadne nájsť koreláciu medzi vybranými rizikovými parametrami. Retrospektívne sme vyhodnotili údaje 910 ambulantne liečených dospelých hypertonikov (vek 25 – 81 rokov, 45,6 % mužov). Za kontrolovaný sme považovali tlak krvi < 140/90 mmHg. Pulzový tlak < 55 mmHg sme považovali za normálny, hodnoty PP 55 – 62 mmHg sme definovali ako zvýšené a hodnoty pulzového tlaku ≥ 63 mmHg za vysoké. Kontrolovaný tlak krvi malo na konci sledovania 28 % hypertonikov. Počas sledovaného obdobia došlo k zvýšeniu počtu hypertonikov, ktorí mali hodnotu pulzového tlaku < 55 mmHg, ale 15 % hypertonikov na začiatku a 5 % na konci sledovania malo zároveň hodnotu tlaku krvi ≥ 160 a/alebo 100 mmHg. Nenašli sme koreláciu medzi vekom a systolickým tlakom krvi, resp. diastolickým tlakom krvi, pulzovým tlakom a diastolickým tlakom krvi, pulzovým tlakom a vekom. Naopak vysoký vzťah sme zistili medzi pulzovým tlakom a systolickým tlakom krvi rovnako medzi mužmi aj medzi ženami, nezávisle na veku.

Kľúčové slová: hypertenzia, kontrola tlaku krvi, pulzový tlak.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pulse pressure correlates with systolic blood pressure and it is independent on age and gender of hypertensives

Pulse pressure (PP) helps to predict an occurrence of new cardiovascular events. PP is a sensitive marker for arterial stiffness and elasticity. A value of the PP increases with an artery stenosis. Despite this, PP is not followed in clinical practice. An importance of PP and its possible interrelationships with other clinical factors are being constantly studied. The aim of this study was to review the blood pre ssure control in correlation with PP in hypertensive patients treated in ambulant care in Slovakia. In addition we tried to identify possible correlation among studied risk factors. We have analyzed retrospective data from 910 adult hypertensive patients (the age 25 – 81 years, 45,6 % were males)) treated in ambulant care. Control of blood pressure was defined as value < 140/90 mmHg. The values of PP < 55 mmHg were regarded as normal, values 55 – 62 mmHg as increased and PP ≥ 63 mmHg as high. At the end of the observation period, the blood pressure control was achieved in 28 % of hypertensives. During this period number of hypertensives with normal value of PP has increased. However, 15 % of hypertensives at the beginning and 5 % at the end of the study had normal PP value and their blood pressure was ≥ 160 and/or 100 mmHg. We didn’t find a correlation between the age and a systolic blood pressure, the age and a diastolic blood pressure, a PP and a diastolic blood pressure, a PP and the age. On the contrary, we detected clear link between PP and systolic blood pressure among males and females, independently of age.

Keywords: hypertension, control of blood pressure, pulse pressure.