Via practica 1/2006

Psychosomatický pacient – ako mu porozumieme?

MUDr. Jozef Hašto

Pojem „psychosomatika“, „psychosomatický“ má najmenej 3 vymedzenia. Práca sa zameriava na psychosomatického pacienta, ktorého symptómy sú prevažne determinované psychosociálnymi faktormi. Klasické delenie psychosomatických syndrómov má zodpovedajúce riešenie v Medzinárodnej klasifikácii chorôb – MKCH-10. Terapeuticky je ťažisko na psychoterapii. Dôležitá je diferenciálna diagnostika voči depresívnym poruchám.

Kľúčové slová: psychosomatika, rizikové faktory, klasifikácia, psychoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PSYCHOSOMATIC PATIENT – HOW DO WE UNDERSTAND HIM?

The term „psychosomatics“, „psychosomatic“ can be defined in at least three ways. The article focuses on the psychosomatic pacient whose symptoms are mostly caused by psychosocial factors. Clinical categorisation of psychosomatic syndroms is identified in The International Classification of Diseases 10th revision. The therapy is centered on psychotherapy. Important is differential diagnosis as oposed to depresive disorders.

Keywords: psychosomatics, risk factors, classification, psychotherapy.