Via practica 5/2016

Psychoaktívne látky a najčastejšie komplikácie spojené s ich užívaním

MUDr. Mária Martinove ml.

Psychoaktívne látky majú komplexné pôsobenie na ľudský organizmus, sú schopné meniť duševné procesy s potenciálom vzniku závislosti. Závažné následky na duševnom a telesnom zdraví sú pri ich chronickom užívaní, pričom veľmi nebezpečné je aj jednorazové užitie drogy, pri ktorom môže dôjsť ku akútnej otrave až smrti. Samotná aktívna závislosť od psychoaktívnych látok s následne vzniknutými komplikáciami patrí medzi časté diagnózy aj u lekárov z rôznych klinických odborov. Ambulancie všeobecných, detských a dorastových lekárov predstavujú prvý kontakt, ktorý by mal upozorniť na možné nebezpečenstvo a všimnúť si prvé príznaky, ktoré by mohli svedčiť o užívaní drogy.

Kľúčové slová: psychoaktívne látky, akútna a chronická intoxikácia, psychické a somatické komplikácie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychoactive substances and the most complications associated with their use

sychoactive substances have complex effect on the human body, change mental processes with the potential to addiction. Serious consequences of mental and physical health are caused by their chronic use and very dangerous is single-use drugs, which may lead to acute poisoning and death. Drug addiction with their consequences belongs to frequent diagnosis in general practitioners, which are the first contact that should be alert to possible dangers and to notice the first symptoms that might refer drug use.

Keywords: psychoactive substances, acute and chronic intoxication, psychiatric and somatic complications