Via practica 2/2004

Psychoaktívne látky a najčastejšie komplikácie spojené s ich užívaním

MUDr. Jana Somošová, PhD.

Oblasť drogových závislostí predstavuje problém, ktorý zasahuje ako ekonomicky úspešné krajiny, tak aj krajiny bývalého východného bloku a rozvíjajúce sa krajiny. Pandémia AIDS a epidémia vírusových hepatitíd vystavuje riziku nákazy nie len samotných užívateľov, ale aj pre zdravotný personál, deti nakazených matiek a všetkých, ktorí s týmito jedincami vstupujú do reťazca sexuálnych kontaktov. Možno konštatovať, že doterajšie pokusy zabrániť drogovej scéne v jej existencii sú iba zanedbateľné. Dnes už takmer niet drogy, s ktorou by naše zdravotnícke zariadenia neprišli do kontaktu. Praktický lekár sa môže vo svojej praxi stretnúť ako s prejavmi akútnej intoxikácie, abstinenčnými príznakmi, ale aj s rôznymi komplikáciami vzniknutými v dôsledku užívania drog. Závislosť je hodnotená podľa diagnostických kritérií 10. medzinárodnej revízie klasifikácie chorôb (MKCH 10) ako zoskupenie behaviorálnych, kognitívnych a fyziologických fenoménov, ku ktorým dochádza po opakovanom užití psychoaktívnej látky. V typickom prípade zahŕňajú silnú túžbu získať látku, trvalé užívanie napriek nebezpečným následkom, uprednostňovanie užívania látky pred ostatnými činnosťami a povinnosťami, zvýšená tolerancia a somatický odvykací stav.Vzhľadom k tomu, že popieranie užívania pschoaktívnych látok patrí k celkovému obrazu závislosti a je bežným javom, včasná detekcia je veľmi dôležitá. Treba spozornieť v prípade, ak zistíme u nášho pacienta náhle zhoršenie v pracovnom výkone, výkyvy v nálade, zanedbávanie osobnej hygieny, nápadnú zmenu v štýle obliekania, v hodnotových prefereniách, zvýšenú spavosť, alebo naopak nespavosť, apatiu, nechutenstvo a úbytok na hmotnosti, stopy po vpichoch. Systematická drogová anamnéza je nevyhnutná, najmä u jedincov mladších ako 35 rokov. Je vhodné zdôrazniť, že otázky týkajúce sa užívania psychoaktívnych látok patria k štandardným otázkam lekárskeho vyšetrenia a sú dôverné. Pýtame sa na užívanie sedatív, opioidov, stimulancií, analgetík a prchavých látok.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť