Via practica 5/2017

Prvé príznaky sclerosis multiplex a význam včasnej liečby

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

Sclerosis multiplex (SM) je časté ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré postihuje predilekčne mladú generáciu. Incidenciu SM charakterizuje špecifický geografický výskyt. K najčastejším prvým príznakom SM patrí optická neuritída. SM je heterogénne ochorenie, u každého jedinca môže mať odlišný priebeh, a preto neexistujú jednoznačné prvé kritériá. Môžeme hovoriť širokej škále včasných kritérií, ku ktorým patria aj cerebelárne príznaky, únava, poruchy močenia, patologická únava, parestézie, dyzestézie. Liečba SM má svoje špecifické postupy a na Slovensku je vyhradená do presne určených centier, ktoré majú osobitný vzťah so zdravotnými poisťovňami. Dôležitou súčasťou starostlivosti o pacientov s SM je pozícia všeobecného lekára.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, imunopatogenéza, EDSS, MFSC, oligoklonálne IgG pásy, DMD, eskalačná liečba, indukčná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The first symptoms of multiple sclerosis and the importance of early treatment

Multiple sclerosis (MS) is a frequent central nervous system disease that affects young generation predominantly. Incidence of MS characterizes a specific geographical occurrence. The most common first symptom of MS is optic neuritis. MS is a heterogeneous disease, each person may have a different course, there is no clear first criteria. We can speak of a wide range of early criteria, including cerebellar symptoms, fatigue, urinary disorders, pathological fatigue, paresthesia, dysesthesia. MS treatment has its own specific procedures and is reserved to designated centers in Slovakia, that have a special relationship with health insurance companies. An important part of care for patients with MS is the position of general practitioner.

Keywords: multiple sclerosis, immunopathogenesis, EDSS, MFSC, oligoclonal IgG bands, DMD, escalation therapy, induction therapy