Via practica 10/2007

PROBLEMATIKA BOLESTI PRI NEUROLOGICKÝCH OCHORENIACH A PRAKTICKÝ LEKÁR

MUDr. František Cibulčík, PhD.

Bolesť patrí k najčastejším príznakom, s ktorým pacienti navštívia praktického lekára. Subjektivita v jej prežívaní a interpretácii býva častým zdrojom chýb pri určení jej príčiny, čo môže mať závažné dôsledky v nesprávne volenej terapii. Spektrum neurologických ochorení spojených s bolesťou je široké, problematická je najmä diagnostika a terapia neuropatickej bolesti, chronických bolestí a bolesti hlavy. Neuropatická bolesť zahrňuje všetky bolesti spôsobené primárnym postihnutím alebo dysfunkciou periférneho alebo centrálneho nervového systému. V neurologickej praxi sa s ňou najčastejšie stretávame pri lumboischialgickom syndróme a diabetickej polyneuropatii, častá je aj postherpetická neuralgia. Neuropatická bolesť vzniká vždy s časovým odstupom od primárneho poškodenia, je dobre diagnostikovateľná na základe svojich charakteristík ako sú alodýnia, hyperalgézia a hyperpatia. Postup liečby neuropatickej bolesti je odlišný od liečby klasickej nociceptívnej bolesti. Správne ju liečime preparátmi štandardne zaraďovanými do skupiny antikonvulzív, antidepresív a analgetík. V praxi sa okrem neuropatickej bolesti stretávame s čoraz väčšou skupinou pacientov sťažujúcich sa na neutíšiteľnú dlhotrvajúcu somatickú bolesť, ktorá má charakteristiky chronického ochorenia a býva nazývaná chronickou bolesťou. V neurologickej praxi sa s chronickou bolesťou najčastejšie stretávame pri vertebrogénne podmienených bolestivých syndrómoch, kde často nemalý podiel na chronifikácii bolesti zohráva psychická komponenta. U týchto pacientov je preto nutný komplexný diagnostický a terapeutický prístup. Pri farmakoterapii chronickej bolesti sa riadime analgetickým rebríčkom WHO, ktorý používa dve základné skupiny analgetík – neopioidové (I. stupeň) a opioidové (II. a III. stupeň). Základným princípom je postupné používanie liečiv prispôsobené účinku a intenzite bolesti s vyvarovaním sa polypragmázii a kombinovaniu nežiaducich účinkov. Problematika bolestí hlavy je rozsiahla, len malá časť z nich je spojená so závažným ohrozením zdravia a života jedinca. Ich klinická diagnostika môže byť ťažká, niektoré charakteristiky bolesti však môžu pomôcť zvýšiť ostražitosť pri ďalšom postupe.

Kľúčové slová: neuropatická bolesť, chronická bolesť, bolesti hlavy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PAIN IN NEUROLOGICAL DISEASES AND GENERAL PRACTITIONER

Pain is one of the most common symptoms in general practice. Different interpretation of symptoms by patients is a source of mistakes in diagnosis and therapy of painful diseases. In neurological practice we often see patients with neuropathic pain, headache and chronic pain. Neuropathic pain is characterised as pain in primary damage or dysfunction of peripheral or central nervous system. The most common neurological causes of neuropathic pain are sciatica, diabetic neuropathy or post herpetic neuropathy. Therapy of neuropathic pain differs from those of somatic pain. Anticonvulsants, antidepressants and analgesics are usually used. Sciatica are the common cause of chronic pain too. Diagnosis and therapy of chronic pain is complex. Aetiology of headache includes a broad spectrum of diseases, but only few of them are life threatening. In diagnostic workup of those aetiologies we can use some special characteristics of headache.

Keywords: neuropathic pain, chronic pain, headache.