Via practica 9/2008

PROBLÉM LIEKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ A FAKTY O OPIOIDOCH

MUDr. Roman Hudec, PhD., MUDr. Jana Tisoňová, PhD.

Závislosť je vnímaná predovšetkým v súvislosti s užívaním drog. Ale mnoho ľudí je závislých aj na iných látkach, vrátane niektorých liekov, ktoré možno dostať na lekársky predpis ako napríklad analgetiká, hypnotiká a anxiolytiká, anestetiká a pod. Potrebné je hodnotiť aj systémovú a orgánovú toxicitu látky, ako aj jej sociálnu a individuálnu škodlivosť. Medzi faktory, ktoré určujú riziko vývoja somatickej závislosti, patrí charakteristika samotnej látky, dávka, frekvencia a doba užívania. Predovšetkým lieky, ktoré ovplyvňujú náladu alebo správanie, môžu vyvolať závislosť. Ak sa u niekoho vyvinie lieková závislosť, bunky jeho organizmu sú adaptované na nové chemicky zmenené prostredie. Pacient musí úplne prestať užívať liečivo, čo sa nezaobíde bez dlhodobej rehabilitácie. Príkladom je zneužívanie opioidov. Zneužívanie analgetík ako návykových látok viedlo pri opioidoch k striktným obmedzeniam, ktoré zabezpečujú legálne a náležité používanie týchto liekov.

Kľúčové slová: lieková závislosť, tolerancia, opioidy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DRUG ADDICTION PROBLEM AND FACTS ABOUT OPIOIDS

Addiction is perceived especially with usage of illegal drugs. But many people can develope addiction to prescribed drugs, f.e. analgesics, hypnotics, anxiolytics, anaestetics, etc. We must evaluate systemic and apparatus-related toxicity as soon as their social and individual disutility. Within factors, which are responsible for somatic addiction, we include substance characteristics, dose, frequence and administration time. First of all drugs influencing mood and behaviour can cause addiction. When addiction is developed, his/her cells are adapted for new changed background. Patient must immediately stop administering drug followed with longterm rehabilitation. Example can be opioid misuse. Analgesic use as an addictive drugs led to strict limitations in order to ensure legal usage.

Keywords: drug addiction, tolerance, opioids.