Via practica 6/2020

Probiotiká v gerontológii

Prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Mikroflóra v ľudskom organizme predstavuje za fyziologických podmienok kľúč k zachovaniu normálnej funkcie tráviaceho systému, imunity a prevencie viacerých ochorení. Tieto ochorenia (napr. hnačky, poruchy imunity, zníženie príjmu živín a vitamínov) sa objavujú v situáciách, pri ktorých došlo k narušeniu fyziologickej mikroflóry z rôznych príčin, a to náhle (napr. vplyvom antibiotík) alebo postupne (napr. nevhodným stravovaním, starnutím). Obzvlášť závažné dôsledky môže mať takýto stav u pacientov v staršom veku, nakoľko sú náchylnejší na závažnejší priebeh komplikácií spojených s dysbalanciou zastúpenia rôznych bakteriálnych kmeňov. Používanie probiotík, t. j. živej mikroflóry, predstavuje v súčasnosti dôležitú súčasť liečby. V článku sú zhrnuté najdôležitejšie poznatky o význame probiotík a o prínose ich užívania u pacientov vo vyššom veku.

Kľúčové slová: probiotiká, starší vek, tráviaci systém, imunita, vedľajšie účinky

Probiotics in gerontology

Microbiom in human body under physiological conditions represents a key factor to normal function of gastrointestinal system, immunity and prevention of various diseases. These diseases (e.g. diarrhea, impaired immunity, reduced intake of nutrients and vitamins) are observed in situations when normal physiological microbial flora has been impaired due to various reasons, either acutely (e.g. antibiotic uses) or progressively (e.g. due to malnutrition or ageing). This situation could be critical and lead to serious consequences in elderly patients, as they are more susceptible to more serious complications associated with disbalance in bacterial strains present in colon. The use of probiotics, i.e. living microbial flora, represents an important part of the current therapy. This article summarizes the most important data on importance and benefits of probiotics in elderly patients.

Keywords: probiotics, elderly, gastrointestinal tract, immunity, adverse effects