Via practica 4/2006

Príspevok k problematike patofyziologických aspektov bolesti pri zápalových reumatických chorobách

doc. MUDr. Ivan Rybár, CSc., MUDr. Beata Rybárová

Pochopenie patofyziológie bolesti pri zápalových reumatických chorobách zahŕňa koncept periférnej a centrálnej senzibilizácie receptorov bolesti, ktoré dovoľujú objasniť mechanizmy hyperalgézie a allodýnie. V oboch procesoch hrajú dôležitú úlohu mnohé cytokíny, tkanivové mediátory a ďalšie faktory, ktoré sa zúčastňujú patogenézy zápalového reumatického procesu. Je zrejmé, že interakcie medzi tkanivami poškodenými zápalom a senzorickými nervami neprispievajú len ku vzniku bolesti, ale aj k poškodeniu tkaniva a môžu ovplyvniť priebeh zápalovej reumatickej choroby.

Kľúčové slová: bolesť, patofyziológia, artritída, reumatické choroby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE CONTRIBUTION TO PATHOPHYSIOLOGIC ASPECTS OF PAIN IN INFLAMMATORY RHEUMATIC DISEASES

An understanding of the patophysiology of pain in inflammatory joint diseases involves the concepts of periferal and central sensitisations of nociceptors, which allows to explain mechanisms of hyperalgesia and allodynia. Numerous mediators, cytokines and other factors which take part in pathogenesis of inflammation, play role in both above mentioned processes. It is becoming apparent that the interactions between damages joint structures and sensory nervous system contribute not only to pain, but also to ongoing tissue injure and subsequent may influence the course of underlying inflammatory rheumatic disease.

Keywords: pain, pathophysiology, arthritis, rheumatic diseases.